Frp: Norge bør true palestinerne med pengestans
Del
Par­ti­et mener pen­ge­ne ender opp som lønn til ter­ror­døm­te pa­le­stins­ke fan­ger

Frem­skritts­par­ti­et kre­ver at Norge fry­ser over­fø­rin­ger av pen­ger til de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne. Par­ti­et mener pen­ge­ne ender opp som lønn til ter­ror­døm­te pa­le­stins­ke fan­ger, skri­ver Vårt Land.

I fjor for­klar­te da­væ­ren­de uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre (Ap) at pa­le­sti­ne­re som sit­ter i is­ra­els­ke fengs­ler etter at de er blitt dømt for ter­ror­hand­lin­ger, ikke får lønn fra pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter i so­nings­ti­den, men at det er snakk om en form for so­sial­støt­te til fa­mi­lie­ne.

Men i for­ri­ge måned sa stats­sek­re­tær Tor­geir Lar­sen (Ap) at fan­ge­ne får so­sial­støt­te, og at den går også til «lang­tids­fan­ger som sit­ter inne for al­vor­li­ge ter­ror­anslag». Frem­skritts­par­ti­et kre­ver nå hand­ling.

- Vi må være vil­li­ge til å true med å til­bake­hol­de noe av det store penge­be­lø­pet som Norge hvert år støt­ter de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne med, sier Mor­ten Høg­lund i Stor­tin­gets uten­riks­ko­mité til Vårt Land.

Høg­lund mener re­gje­rin­gens hold­ning til pa­le­stinsk fange­støt­te er for slapp. Han får støt­te fra Høy­res bi­stands­po­li­tis­ke tals­mann Peter Git­mark. Han mener kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en bør un­der­sø­ke om re­gje­rin­gen har for­sømt in­for­ma­sjons­an­sva­ret.

Ko­mi­te­en har nå sendt et brev til Uten­riks­de­par­te­men­tet med spørs­mål om UD kan do­ku­men­te­re at nors­ke pen­ger til pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ter ikke har gått til å lønne fengs­le­de ter­ror­døm­te pa­le­sti­ne­re.

Ver­ken uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide (Ap) eller stats­sek­re­tær Tor­geir Lar­sen øns­ker å kom­men­te­re saken før UD se­ne­re denne uken har gitt sitt svar til Stor­tin­get.

(NTB)

samfunn,innenriks,utenriks,palestinere,palestinske selvstyreområder,fanger,jonas gahr støre,israel