Fransk soldat knivstukket i halsen på gata i Paris
Del
Pratuljerte i et forretningsstrøk da han ble angrepet bakfra. Gjerningsmannen er ikke pågrepet.

En 23 år gam­mel fransk sol­dat som pa­trul­jer­te et for­ret­nings­strøk i Paris, ble plut­se­lig an­gre­pet bak­fra og kniv­stuk­ket i hal­sen. Po­li­ti­et jak­ter frem­de­les på gjer­nings­man­nen.

Kniv­stik­kin­gen skjed­de ved 18-ti­den lør­dag kveld. Sol­da­ten var uni­for­mert, be­væp­net og på pa­trul­je med to andre i La De­fen­se-om­rå­det da han ble an­gre­pet bak­fra.

Gjer­nings­man­nen klar­te å stik­ke av og for­svant inn i en tra­vel handle­gate før de to andre sol­da­te­ne rakk å rea­ge­re.

Den 23 år gamle sol­da­ten har mis­tet mye blod og får nå be­hand­ling ved et mi­li­tær­syke­hus i nær­he­ten.

- Ska­de­ne vir­ker gans­ke al­vor­li­ge, men ikke livs­tru­en­de, sier po­liti­sjef Pier­re-And­re Pey­vel.

Ter­ror­be­kjem­pel­se

De tre sol­da­te­ne var på pa­trul­je som ledd i Frank­ri­kes ter­ror­be­kjem­pel­ses­pro­gram Vigi­pi­rate. Be­væp­ne­de sol­da­ter pa­trul­je­rer ved en rekke tu­rist­at­trak­sjo­ner, vik­ti­ge trans­port­knute­punk­ter og i for­ret­nings­strøk rundt i om i den frans­ke ho­ved­sta­den.

Pre­si­dent François Hol­lan­de, som er på besøk i Etio­pia, sier det fore­lø­pig ikke er noe som tyder på at lør­da­gens kniv­stik­king kan knyt­tes til dra­pet på en bri­tisk sol­dat i Lon­don tid­li­ge­re denne uken.

Ons­dag ble 25 år gamle Lee Rigby drept av to menn væp­net med kniv og kjøtt­øks på gaten i Wool­wich sør­øst i Lon­don.

Uklart motiv

Hvem som sto bak an­gre­pet i Paris eller hva som kan ha vært mo­ti­vet, er frem­de­les uvisst.

- Vi vet frem­de­les ikke nøy­ak­tig hva som skjed­de under an­gre­pet eller iden­ti­te­ten til an­gri­pe­ren, men vi un­der­sø­ker alle al­ter­na­ti­ver, sa François Hol­lan­de til pres­sen i Addis Abeba.

Iføl­ge Le Pa­ri­si­en be­skri­ver en po­liti­kil­de den an­tat­te gjer­nings­man­nen som en mann i 30-åre­ne, tro­lig av nord­afri­kansk opp­rin­nel­se. Po­liti­sjef Pey­vel ville ikke umid­del­bart kom­men­te­re opp­lys­nin­ge­ne, skri­ver Reu­ters.