Frafjord Johnson: - Som et korthus som ramlet sammen
Del
Da krisen rammet Sør-Sudan, falt sikkerheten i verdens yngste stat sammen som et korthus. Selv FN-sjef Hilde Frafjord Johnson ble lamslått over hvor fort det gikk.

- Vi var for­be­redt på at den po­li­tis­ke kri­sen kunne få et vol­de­lig ut­fall. Men ingen så for seg at det ville gå så fort ut­for­bak­ke. Det var som et kort­hus som ram­let sam­men, sier Fra­fjord John­son til NTB.

Fort­satt vet ingen helt hva som skjed­de den kvel­den midt i de­sem­ber da en kran­gel mel­lom sol­da­ter ble en gnist som an­ten­te en hel na­sjon. Men i løpet av to døgn hadde en rekke skik­kel­ser i det po­li­tis­ke tetsjik­tet hop­pet av etter et­nis­ke skille­lin­jer.

- Vi ble alle over­ras­ket over om­fan­get. Dette var det ingen som hadde kun­net fore­stil­le seg, sier Fra­fjord John­son, som siden 2011 har ledet FN-ope­ra­sjo­nen UN­MISS i Sør-Su­dan.

Porøs hær

Og sol­da­te­ne fulg­te etter: De som var dinka, den størs­te folke­grup­pen, slut­tet opp om pre­si­dent Salva Kiir, mens nuer­ne slo ring om Riek Machar. Uhyg­ge­lig fort sto Sør-Su­dan på ran­den av en ny krig.

- En av grun­ne­ne til det er at hæren, SPLA, egent­lig bare er en sam­ling av ulike grup­per, kjer­nen i den tid­li­ge­re ge­rilja­be­ve­gel­sen og mi­lits­grup­per som se­ne­re ble in­te­grert. Men vi for­ut­så ikke at SPLA ville gå så raskt opp i li­min­gen, er­kjen­ner FN-le­de­ren.

Sam­ti­dig mener hun at kri­sen skyl­des svikt i det sør­s­u­dans­ke le­der­ska­pet på alle ni­vå­er.

- Kon­flik­ten hand­ler først og fremst om hvor­dan le­der­ne har hånd­tert en in­tern po­li­tisk krise i SPLM. Den hånd­ter­te de vel­dig dår­lig. Her har alle par­ter like stor skyld, sier Fra­fjord John­son.

Ingen for­soning

Hun mener det ikke er tvil om at his­to­ris­ke spen­nin­ger og gamle sår har bi­dratt til kri­sen.

- Det var ingen for­sonings­pro­sess eller noe retts­opp­gjør etter tid­li­ge­re gru­som­he­ter, og det gjor­de nok at denne kri­sen tok en et­nisk ven­ding ras­ke­re enn den el­lers ville gjort.

Flere har tatt til orde for et retts­opp­gjør som stil­ler folk til an­svar for de gru­som­he­te­ne som er be­gått, noe Fra­fjord John­son stil­ler seg bak.

- Sør-Su­dan tren­ger et opp­gjør som hol­der in­ter­na­sjo­na­le stan­dar­der. AU har satt i gang et ar­beid for en kom­mi­sjon for etter­forsk­ning av men­neske­ret­tig­hets­brudd. Det er vik­tig at den føl­ges opp av en tro­ver­dig retts­pro­sess, sier hun til NTB.

- Det trengs en na­sjo­nal for­sonings­pro­sess som går langt dy­pe­re enn det vi har sett hit­til, og som fav­ner vel­dig bredt, sier hun.

Kri­tikk mot FN

Selv har FN-sje­fen den siste tiden måt­tet tåle kri­tikk fra alle hold, blant annet fra pre­si­dent Salva Kiir for å blan­de seg for mye opp i sør­s­u­dansk po­li­tikk.

- Jeg hadde et møte med Salva Kiir på fre­dag, og han har nå sagt of­fent­lig at kri­tik­ken har vært ba­sert på mis­for­stå­el­ser. Det er det jeg for­hol­der meg til, sier John­son til NTB.

FN er også blitt be­skyldt for å støt­te Riek Machar, blant annet ved å gi opp­rørs­sol­da­ter lov til å opp­hol­de seg på FN-ba­se­ne rundt i lan­det.

John­son av­vi­ser kri­tik­ken helt og hol­dent.

- FN tar ikke side i saken. Det har vi ikke gjort hit­til, og det kom­mer vi ikke til å gjøre fram­over.

Sprengt ka­pa­si­tet

I ste­det ven­ter hun på at et løfte om nær­me­re 5.500 nye sol­da­ter skal bli inn­fridd. Sik­ker­he­ten er et stort pro­blem, og sol­da­ter, sær­lig fra opp­rørs­si­den, har plynd­ret en rekke mat­vare­lag­re rundt om i lan­det og be­slag­lagt flere av FNs kjøre­tøy­er.

- Vi har 76.000 in­ternt for­drev­ne i våre baser som vi må be­skyt­te. Alle styr­ker bru­kes til dette. Det betyr at vi ikke har ka­pa­si­tet til å sende mange FN-sol­da­ter ut til ste­der der be­folk­nin­gen er mest sår­bar. Ka­pa­si­te­ten vår er sprengt, sier Fra­fjord John­son. (©NTB)