Forsvarsminister Anne-Grete St
...
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og John Maxfield Steineger, sjef for forsvarets sanitet, under fremleggelse av rapporten Anne-Gre­te Strøm-Erich­sen «Helse for stridsevne 2013» i mai. (Foto: Erlend Aas / NTB scanpix)
Forsker: Strøm-Erichsen omskriver historien i Faryab
Del
For­svars­mi­nis­ter Anne-Gre­te Strøm-Erich­sen teg­ner et galt bilde av ut­vik­lin­gen i Fa­ry­ab-pro­vin­sen, mener en av lan­dets frems­te eks­per­ter på Af­gha­ni­stan.

Ta­li­ban var helt fra­væ­ren­de i Fa­ry­ab da nors­ke styr­ker ryk­ket inn i 2004. Et halvt år etter at de siste nors­ke sol­da­te­ne ble hen­tet hjem, har opp­rø­rer­ne nå tatt kon­troll over store om­rå­der.

ISAF be­kref­ter at de et halvt år etter den nors­ke til­bake­trek­nin­gen fra Fa­ry­ab fort­satt må bistå af­ghans­ke styr­ker i pro­vin­sen.

Se­nest 6. mai del­tok ISAF-sol­da­ter i en ope­ra­sjon i Shi­rin Ta­gab-dis­trik­tet i Fa­ry­ab, der en an­tatt opp­rø­rer ble drept og 15 andre tatt til fange.

Vol­den øker

An­tal­let volds­hand­lin­ger i Fa­ry­ab har i år økt med 84 pro­sent sam­men­lig­net med samme pe­rio­de i fjor, viser en rap­port fra Af­gha­ni­stan NGO Safety Office.

For­svars­mi­nis­ter Anne-Gre­te Strøm-Erich­sen (Ap) med­gir at sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen i Fa­ry­ab er for­ver­ret, men hev­det denne uka at pro­vin­sen hel­ler ikke var fre­de­lig da de nors­ke sol­da­te­ne ankom i 2004.

- Fa­ry­ab-pro­vin­sen har aldri vært en fre­de­lig pro­vins, det var det hel­ler ikke før de nors­ke styr­ke­ne kom inn, sa Strøm-Erich­sen til NRK man­dag .

His­to­rie­om­skriv­ning

Di­rek­tør ved In­sti­tutt for freds­forsk­ning i Oslo ( PRIO ), Kris­ti­an Berg Harp­vi­ken, mener det er en sann­het med mo­di­fi­ka­sjo­ner.

- Dette blir en om­skriv­ning av his­to­ri­en, sier han til NTB.

- Fa­ry­ab-pro­vin­sen ble valgt av nors­ke styr­ker av flere grun­ner, men en av grun­ne­ne var at dette var en pro­vins der det var mi­ni­mal, om noen, Ta­li­ban-ak­ti­vi­tet, sier Harp­vi­ken, som er en av Nor­ges frems­te Af­gha­ni­stan-kjen­ne­re.

Har gitt us­be­ke­re for­de­ler

Harp­vi­ken mener at Norge selv har bi­dratt til den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen i Fa­ry­ab, blant annet ved å al­li­ere seg med us­be­ker­ne som ledes av den for­hat­te krigs­her­ren Abdul Ras­hid Do­stum .

- Det nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le nær­væ­ret i Fa­ry­ab har sys­te­ma­tisk for­for­delt re­pre­sen­tan­ter for den us­bek­is­ke folke­grup­pen, og også andre folke­grup­per, på be­kost­ning av den pash­tuns­ke mi­no­ri­tets­be­folk­nin­gen i om­rå­det. Det er i stor grad år­sa­ken til at pasj­tu­ner­ne og Ta­li­ban nå mo­bi­li­se­rer, sier han.

- Det hand­ler om po­li­tisk makt, det hand­ler om hvem som har fått til­gang til de vik­ti­ge mi­li­tæ­re po­si­sjo­ne­ne, om ut­vik­lings­bi­stand og om hvor sik­ker­hets­inn­sat­sen har vært satt inn, sier Harp­vi­ken.

Vondt verre

Flere mi­li­tæ­re, blant dem ge­ne­ral­ma­jor Ro­bert Mood, har stilt åpent spørs­mål ved om nors­ke styr­ker med sitt nær­vær kan ha bi­dratt til den for­ver­re­de sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen i Fa­ry­ab.

Fri­lans­jour­na­lis­ten An­ders Søm­me-Ham­mer, som har bodd og ar­bei­det i Af­gha­ni­stan siden 2006, er ikke i tvil.

- Den nors­ke mi­li­tær­stra­te­gi­en i Fa­ry­ab har vært mis­lyk­ket, slår han fast.

Sømme Ham­mer opp­sum­me­rer det nors­ke Af­gha­ni­stan-bi­dra­get i en ny do­ku­men­tar­se­rie, «Exit Af­gha­ni­stan» , som denne uka be­gyn­ner på NRK.

Vir­ke­lig­hets­fjernt

Pro­gram­se­ri­en åpner med et sitat fra da­væ­ren­de for­svars­mi­nis­ter Kris­tin Krohn De­vold (H) i de­sem­ber 2001, som i etter­tid fram­står som hel­ler vir­ke­lig­hets­fjernt.

- Etter tre må­ne­der ser jeg ikke bort fra at Af­gha­ni­stan selv kan ta an­sva­ret for sik­ker­he­ten, lød Krohn De­volds op­ti­mis­tis­ke spå­dom.

Øverst­kom­man­de­ren­de for den siste kon­tin­gen­ten i Fa­ry­ab, oberst Odd Andreas Søb­stad, tok også feil da han i en takke­tale til sine sol­da­ter i sep­tem­ber i fjor hev­det at af­ghans­ke styr­ker var i stand til å sørge for sik­ker­het i pro­vin­sen.

- Vi run­der av i løpet av to uker, og da fik­ser de det selv, sa Søb­stad. (©NTB)