Folket møtte opp for å feire Grunnloven
Del
Solen skinte og Eidsvollsbygningen viste seg fra sin flotteste side da Grunnloven ble feiret. Arrangøren var godt fornøyd med frammøtet.

Al­le­re­de tid­lig på na­sjo­nal­da­gen be­gyn­te om­rå­det rundt det his­to­ris­ke byg­get på Eids­voll Verk å fylle seg med fest­stem­te nord­menn.

Flere tusen møtte opp

Det var pro­gram hele dagen, og folk kunne blant annet gå rundt på en rekke pos­ter der de kunne ta del i frem­fø­rel­ser av de his­to­ris­ke hen­del­se­ne fra 1814.

Ar­ran­gø­ren sier til NTB at de an­slår at et sted mel­lom 20.000 og 60.000 tok turen til byg­get på Grunn­lo­vens 200-års­dag.

Klok­ken 15 kom selve Grunn­lo­ven hjem til Eids­voll Verk. Båret fram av stor­tings­pre­si­dent Ole­mic Thom­mes­sen ble det ori­gi­na­le grunn­lovs­do­ku­men­tet først vist fram i Riks­sa­len i Eids­volls­byg­nin­gen, før den ble lagt på bor­det der den ble un­der­skre­vet for 200 år siden.

Tre mo­nar­ker på plass

Sei­ne­re på kvel­den er tre re­gen­ter ven­tet til Eids­voll. Mo­nar­ke­ne i Norge, Sve­ri­ge og Dan­mark for­enes for å mar­ke­re dagen, der alle tre na­sjo­ner var svært ak­tu­el­le også for 200 år siden.

Kong Ha­rald og dron­ning Sonja, dron­ning Mar­grethe og prin­sege­mal Hen­rik av Dan­mark og kong Carl Gus­taf og dron­ning Sil­via av Sve­ri­ge skal gjøre sin an­komst.

De kon­ge­li­ge skal slut­te seg til fol­ket for den store stjerne­gal­la­en uten­for Eids­volls­byg­nin­gen. Sis­sel Kyr­kje­bø, Ole Paus og Lido­Lido er blant ar­tis­te­ne som står på sce­nen. I til­legg skal re­pre­sen­tan­ter fra Nor­ges nabo­land også delta.

NTB

samfunn,eidsvoll,sissel kyrkjebø,1814,ole paus,17. mai,dronning sonja,grunnloven,kong harald,grunnlovsjubileet,kongehuset,innenriks