FN: - Nord-Korea begår forbrytelser mot menneskeheten
Del
Nord-Korea har begått forbrytelser mot menneskeheten som har slående likheter med nazistenes grusomheter, fastslår en FN-kommisjon.

Kom­mi­sjo­nen som har grans­ket men­neske­retts­si­tua­sjo­nen i Nord-Ko­rea i et år, pre­sen­ter­te sine kon­klu­sjo­ner i Genève man­dag.

«Ut­slet­tel­se, sla­ve­ri, tor­tur, sek­su­ell vold, for­føl­gel­se og sult» er blant de for­bry­tel­ser kom­mi­sjo­nen ram­ser opp.

Uten pa­ral­lell

- Disse brud­de­nes alvor, om­fang og ka­rak­ter av­slø­rer en stat som ikke har noen pa­ral­lell i vår sam­tid, sier kom­mi­sjo­nen.

- I mange til­fel­ler ut­gjør brud­de­ne på men­neske­ret­tig­he­te­ne som kom­mi­sjo­nen har fun­net, for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten. Dette er ikke bare over­grep be­gått av sta­ten. De er es­sen­si­el­le kom­po­nen­ter i et po­li­tisk sys­tem som har be­ve­get seg fjernt fra idea­le­ne som sta­ten hev­der å ha blitt grunn­lagt på, heter det i rap­por­ten.

Kom­mi­sjons­le­der Michael Kirby sier til Reu­ters at for­bry­tel­se­ne lig­ner dem som ble be­gått av na­zis­te­ne under andre ver­dens­krig.

- Noen av dem er slå­en­de like, sier han.

Kim Jong Un

I et eget brev til Nord-Ko­reas ube­strid­te leder Kim Jong-un sier kom­mi­sjo­nens leder Michael Kirby at for­bry­tel­se­ne er blitt be­gått av of­fent­lig an­sat­te «under ef­fek­tiv kon­troll» av Kim, som er lan­dets øvers­te leder, sjef for de mi­li­tæ­re styr­ke­ne og leder av kom­mu­nist­par­ti­et.

Eks­per­te­ne i kom­mi­sjo­nen skrev til Kim at de ville råde FN til å over­sen­de rap­por­ten og Nord-Ko­rea til Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len ICC for å sikre at en­hver for­bry­ter, «mu­li­gens in­klu­dert Dem selv», skul­le stil­les til an­svar.

Kirby sa man­dag at an­tal­let nord­korea­ne­re som kan bli an­kla­get, kan komme opp i flere hund­re.

Kina: Nei til ICC

Et na­tur­lig sted å hen­ven­de seg ville være Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len ICC (In­ter­na­tio­nal Cri­mi­nal Court). Men Kinas uten­riks­de­par­te­ment sa man­dag at det er uak­tu­elt å over­sen­de FN-rap­por­ten til ICC.

- Det vil ikke hjel­pe for å bedre men­neske­retts­si­tua­sjo­nen i et land, sa ki­ne­sisk UDs tals­kvin­ne Hua Chu­ny­ing.

En hen­vis­ning til ICC må komme fra FNs sik­ker­hets­råd, der Kina er per­ma­nent med­lem med veto­rett.

FNs grans­ke­re har for sin del in­for­mert Kina om at lan­det ri­si­ke­rer å bli an­kla­get for med­virk­ning til for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten.

Druk­net eget barn

Grup­pen har fått høre vitne­for­kla­rin­ger om tor­tur, sla­ve­ri, sek­su­el­le over­grep, al­vor­lig po­li­tisk un­der­tryk­king og andre for­bry­tel­ser.

Et av vitne­må­le­ne var om en kvin­ne som ble tvun­get til å druk­ne sin egen baby. Et annet hand­let om barn som har vært fengs­let fra fød­se­len og ut­sul­tet. Et tred­je hand­let om fa­mi­li­er som ble tor­tu­rert fordi de hadde sett en uten­landsk såpe­ope­ra på TV.

Rap­por­ten inne­hol­der hundre­vis av sider med do­ku­men­ta­sjon om over­grep, ledd i en lands­om­fat­ten­de po­li­tikk for å kon­trol­le­re be­folk­nin­gen gjen­nom ter­ror.

Be­viss­te be­slut­nin­ger

Rap­por­ten an­kla­ger Nord-Ko­reas re­gi­me for å helt be­visst ta be­slut­nin­ger som vil for­år­sa­ke om­fat­ten­de sult og død i deler av be­folk­nin­gen, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP. Hen­sik­ten er å opp­rett­hol­de makt­for­hol­de­ne.

Av­hop­pe­re fra Nord-Ko­rea har i en år­rek­ke for­talt skrekk­his­to­ri­er fra livet i Nord-Ko­rea. Noen av be­ret­nin­ge­ne er også ut­gitt på norsk.

Mange ti­tu­se­ner men­nes­ker hol­des in­ne­sper­ret i fange­lei­rer. Men også uten­for fange­lei­re­ne er over­vå­kin­gen om­fat­ten­de og kon­stant, og inn­byg­ger­ne opp­munt­res av re­gi­met til å angi na­bo­er der­som de ser eller hører noe mis­ten­ke­lig.

Ra­se­ri

Re­gi­met rea­ger­te man­dag med ra­se­ri og for­døm­mel­se av FN-rap­por­ten. I en ut­ta­lel­se som er sendt til ny­hets­by­rå­et Reu­ters, sier Nord-Ko­rea at myn­dig­he­te­ne der «ka­te­go­risk og full­sten­dig» av­vi­ser rap­por­ten.

Iføl­ge Nord-Ko­rea er FN-rap­por­ten «for­fals­ket og fun­net opp». Det heter vi­de­re at rap­por­ten er et «in­stru­ment i et po­li­tisk kom­plott» mot lan­det.

FN-kom­mi­sjo­nen har ar­bei­det med å av­dek­ke men­neske­retts­brud­de­ne i Nord-Ko­rea siden mars i fjor. (©NTB)