FELLESNEVNERE: Tross politisk
...
FELLESNEVNERE: Tross politisk uenighet mener Erik Solheim at han deler noen viktigere anliggender med arrangørene av Oslo Symposium. FOTO: Foto: Kyrre Lien. NTB Scanpix
Erik Solheim kommer til Oslo Symposium
Del
Et av målene for konferansen er å avskaffe den rødgrønne regjeringen.

Et av målene med Oslo Symposium er å bidra til å avsette den rødgrønne regjeringen. Tidligere SV-statsråd Erik Solheim har likevel takket ja til å delta.

For to år siden ble det bråk i Sen­ter­par­ti­et om olje- og energi­mi­nis­ter Ola Borten Moes del­ta­kel­se under den førs­te ut­ga­ven av Oslo Sym­po­si­um.

- Nå som han er stats­råd og nest­le­der, er det selv­sagt ikke bare han som be­stem­mer dette, sa Sp-leder Liv Signe Na­var­sete Af­ten­pos­ten. Saken ble tatt opp i par­ti­ets ar­beids­ut­valg, men Borten Moe kom som an­non­sert.

Kris­ten driv­kraft

Erik Sol­heim re­gist­rer­te at noen tok til orde for boi­kott sist gang, men en slik hold­ning har han ingen sans for.

- Jeg tror fun­da­men­talt på dia­log, sier Sol­heim til Dagen. Nå job­ber han som leder for OECDs sam­ar­beids­fo­rum DAC i Paris.

Den tid­li­ge­re stats­rå­den viser til at han har lang er­fa­ring med å møte men­nes­ker han er uenig med over hele ver­den. Mange gan­ger har han også del­tatt på kon­fe­ran­ser i regi av po­li­tis­ke mot­stan­de­re i Norge.

Han leg­ger til at han er opp­tatt at te­ma­ene som skal opp på Oslo Sym­po­si­um, blant annet re­li­gio­nens be­tyd­ning i sam­fun­net.

- Kris­ten­dom­men har vært en så sen­tral driv­kraft i ut­vik­lin­gen av Norge inn i en ny tid, sier han.

Sol­heim peker på Hans Ni­el­sen Hauge som en svært vik­tig skik­kel­se i norsk his­to­rie.

Mo­bi­li­se­ring og ideer

Det krist­ne ut­gangs­punk­tet gjør at Sol­heim opp­le­ver han har noe vik­tig fel­les med fol­ke­ne bak Oslo Sym­po­si­um. Han mener kris­ten tro og per­sonen Jesus er gode in­spi­ra­sjons­kil­der til å kjem­pe for miljø­vern og rett­fer­dig for­de­ling.

- Jeg vil håpe at disse spørs­må­le­ne er vik­ti­ge­re for mange av dem som skal delta på Oslo Sym­po­si­um enn de tin­ge­ne vi ikke er enige om, sier Sol­heim.

Han un­der­stre­ker at ingen som skal høre ham snak­ke der, vil være i tvil om hvor han står po­li­tisk - og at han ikke deler øns­ket om å skif­te ut re­gje­rin­gen.

Bjar­te Yste­bø, som står i spis­sen for sym­po­si­et, er godt for­nøyd med at Sol­heim vil komme. Han opp­ly­ser at den tid­li­ge­re stats­rå­den skal delta under en se­sjon fre­dag 1. mars der tema er sam­funns­byg­ging i Hans Ni­el­sen Hau­ges ånd. Andre del­ta­ke­re er skips­re­der og tid­li­ge­re KrF-po­li­ti­ker Per Sævik, samt Terje Fors­berg som har skre­vet boken «Aldri for sent å bli et lyk­ke­lig barn».

- Sym­po­si­et er to ting. På den ene siden er det en en po­li­tisk mo­bi­li­se­ring. På den andre siden er det en idésam­ling om vik­ti­ge verdi­spørs­mål. Det hand­ler om hvor­dan de krist­ne og bi­bels­ke prin­sip­pe­ne kan være en po­si­tiv kraft i sam­fun­net, sier Yste­bø.

Pro­fi­lert is­rae­ler del­tar

Han viser til den krist­ne tro­ens be­tyd­ning for sam­funns­byg­ging og vel­stands­ut­vik­ling i Afri­ka i dag. Disse per­spek­ti­ve­ne synes han Sol­heim har løf­tet fram på en fin måte.

Yste­bø er også svært til­freds med at Is­ra­els tid­li­ge­re vise­uten­riks­mi­nis­ter Da­ni­el Ayalon har tak­ket ja til å delta. Han vil bidra under Is­rael-se­sjo­nen tors­dag 28. fe­bru­ar.

Dagen

samfunn,erik solheim,oslo symposium,kristenliv,innenriks