Tyrkias statsminister Tayyip E
...
Tyrkias statsminister Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters/Kayhan Ozer/NTB Scanpix)
Erdogan krever at demonstrasjonene stanser
Del
Først hils­te en smi­len­de stats­mi­nis­ter Er­do­gan sine til­hen­ge­re. Så for­lang­te han at de­mon­stra­sjo­ne­ne i lan­det umid­del­bart må stan­se.

Det var en of­fen­siv stats­mi­nis­ter Tayy­ip Er­do­gan som fre­dag mor­gen kom til­ba­ke til et land pre­get av de­mon­stra­sjo­ner.

Fra taket på en buss holdt Er­do­gan en tale som også gikk ut di­rek­te på tyr­kisk TV. Er­do­gan ba det tyr­kis­ke folk til å dis­tan­se­re seg fra det han kalte «lov­løse de­mon­stran­ter». Han ba også sine til­hen­ge­re om å la være å dra seg med i sam­men­stø­te­ne.

Flere tusen til­hen­ge­re ven­tet på ham og ropte «Vi vil dø for deg, Er­do­gan».

Litt len­ger borte, på Taksim-plas­sen, krev­de tu­sen­vis av de­mon­stran­ter hans av­gang.

Etter­fors­kes

Er­do­gan sa at på­stan­de­ne om at po­li­ti­et har brukt for hard­hend­te me­to­der mot de­mon­stran­te­ne, vil bli etter­fors­ket. Siden de­mon­stra­sjo­ne­ne star­tet for en uke siden har det vært flere til­fel­ler av at po­li­ti­et har brukt tåre­gass og vann­ka­no­ner mot men­neske­meng­de­ne.

Tre er blitt drept i for­bin­del­se med de­mon­stra­sjo­ne­ne, der­iblant en po­liti­mann. Mange hund­re er såret.

- Vi har stått fast, men vi er ikke sta, sa Er­do­gan i talen.

- Vi er sam­men, vi er for­en­te, vi er brød­re, sa han vi­de­re.

Talen ble holdt like etter at Er­do­gan kom til­ba­ke fra en reise i Nord-Afri­ka. Der har han vært mens lan­det har vært pre­get av de­mon­stra­sjo­ner.

Kjøpe­sen­ter

Det be­gyn­te med de­mon­stra­sjo­ner mot et byg­gin­gen av et kjøpe­sen­ter i en park. Uroen har for lengst ut­vik­let seg til en langt bre­de­re pro­test, mot stats­mi­nis­ter Tayy­ip Er­do­gan og hans styre­sett.

Er­do­gan har så langt svart med at han ikke vil gi etter for de­mon­stran­te­ne. I en ut­ta­lel­se han ga i Tu­ni­sia tors­dag, an­kla­ger han dess­uten ter­ro­ris­ter for å ha blan­det seg inn i pro­test­ak­sjo­nen som har pre­get Tyr­kia den siste uken.

Måten han sva­rer de­mon­stran­te­ne på når han nå er til­ba­ke i hjem­lan­det, har mye å si for hvor­dan si­tua­sjo­nen i Tyr­kia ut­vik­ler seg de nær­mes­te da­ge­ne.

- Gå av

De­mon­stran­te­ne le­ver­te ons­dag flere krav de vil ha inn­fridd før de av­blå­ser sine ak­sjo­ner. Inn­til dette har skjedd, fort­set­ter de pro­tes­ten.

- Tayy­ip gå av, lød det takt­fast fra Taksim-plas­sen om­trent sam­ti­dig som stats­mi­nis­te­ren lan­det.

Flere i folke­meng­den dan­set og sang. Stem­nin­gen var fre­de­lig.

I en park i An­ka­ra ropte et tu­sen­tall men­nes­ker slag­ord mot re­gje­rin­gen.

Noen sang na­sjo­nal­san­gen, andre tyl­let i seg øl.