Elever med ekstra behov faller utenfor
Del
Bare fire av ti ele­ver med fy­sisk funk­sjons­ned­set­tel­se del­tar i van­lig klasse­roms­un­der­vis­ning på lik linje med andre ele­ver.

NOVA-fors­ker, Jon Erik Finn­vold, mener norsk skole må tenke nytt om elev­grup­pen.

Ele­ver med fy­sisk funk­sjons­ned­set­tel­se tri­ves dår­li­ge­re, får la­ve­re ka­rak­te­rer og tas ofte ute av klas­sen. Det skjer til tross for at de har rett til til­pas­set opp­læ­ring i klas­sen, mel­der Dags­avi­sen.

Kun en av fem ele­ver med fy­sisk funk­sjons­ned­set­tel­se som går på nær­sko­len til­brin­ger over halv­par­ten av skole­ti­den med res­ten av klas­sen.

- Fak­tisk er det slik at for­eld­re med barn på spe­sial­sko­le er mer for­nøyd og har stør­re til­tro til sko­lens opp­legg, enn for­eld­re til barn som får spe­sial­un­der­vis­ning i den or­di­næ­re sko­len, sier fors­ker Jon Erik Finn­vold ved Norsk in­sti­tutt for forsk­ning om opp­vekst, vel­ferd og ald­ring (NOVA).

- Dess­ver­re ser det ut til at det skjer en sor­te­ring av ele­ver som ikke bare hand­ler om hva som er best for bar­net, men om hvor­dan læ­re­ren skal få en mer over­kom­me­lig ar­beids­si­tua­sjon i klasse­rom­met, sier han.

Finn­vold peker på at det er stig­ma­ti­se­ren­de for ele­ver å bli at­skilt fra res­ten av klas­sen, og at denne prak­si­sen kan ha flere util­sik­te­de, ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser.

- Vi ser at dette svek­ker ele­ve­nes mu­lig­het til venn­skap og gode, so­sia­le re­la­sjo­ner med jevn­ald­ren­de, sier Finn­vold. (©NTB)

 

samfunn,spesialskole,skole,innenriks,utdanning,funksjonshemmede,karakterer,elever,nova,norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring,funksonsnedsettelse,jon erik finnvold