Eksperter tror ikke på kjendiseffekt i valgkampen
Del
Mange kjen­di­ser fron­ter ulike par­ti­er, men det har liten ef­fekt på vel­ger­ne, mener valg­fors­ker­ne.

Ek­semp­le­ne på kjen­dis­støt­ten er mange. Ole Paus for­tel­ler i Dag­bla­det at hans stem­me går til Kris­te­lig Folke­par­ti i år. En av Nor­ges ri­kes­te menn, Olav Thon, støt­ter Frem­skritts­par­ti­et i hel­si­des an­non­ser. Ban­det Data­rock heier på Stol­ten­berg, Char­ter-Svein støt­ter SV og en grup­pe som kal­ler seg Kul­tur­kam­pen går ut og øns­ker seg en fort­satt rødgrønn re­gje­ring.

Men eks­per­te­ne tvi­ler på om kjen­di­se­ne har noen ef­fekt i valg­kam­pen.

- Det blir ikke noe valg­skred på grunn av kjen­di­se­ne som stil­ler opp, sier valg­fors­ker Toril Aal­berg ved NTNU i Trond­heim til NRK .

- Par­ti­ene gjør det i et for­søk på å skape po­si­ti­ve as­so­sia­sjo­ner. Men jeg tror ikke KrF går sær­lig fram på grunn av at Ole Paus stil­ler opp, sier hun.

Også valg­fors­ker An­ders Todal Jens­sen har liten tro på kjen­te per­soner som agn for å fange vel­ge­re.

- Der­som det er en ef­fekt er den gans­ke be­skje­den. Par­ti­ene ten­ker at siden de andre gjør det, må vi også gjøre det. Man hol­der ikke igjen på res­surs­bru­ken i en valg­kamp. Da er det vel­ge­re i bøt­ter og spann som tel­ler, sier Jens­sen. (©NTB)

samfunn,toril aalberg,sv,krf,innenriks,politikk,valg,arbeiderpartiet,frp,ap,kristelig folkeparti,sosialistisk venstreparti,anders todal jenssen,fremskrittspartiet,valgkamp,valgforsker,kjendiser,ole paus,olav thon,datarock,charter-svein