Ekspert: Kun unnskyldning overfor Kina er godt nok
Del
Utenriksminister Børge Brende (H) kan unnlate å møte Dalai Lama, men kinesernes holdning vil uansett ikke bli endret. For Kina er norsk unnskyldning det eneste som vil rette på forholdet, mener professor Paul Midford, leder for NTNUs Japan-program.

Bren­de un­der­stre­ket ons­dag at det ennå ikke er be­stemt om re­pre­sen­tan­ter for re­gje­rin­gen skal møte ti­be­ta­ner­nes ån­de­li­ge leder Dalai Lama når han kom­mer til Oslo neste måned. Kris­te­lig Folke­par­ti-le­der Knut Arild Ha­rei­de mener det skin­ner gjen­nom at re­gje­rin­gen skyg­ger unna.

- Alt tyder på at uten­riks­mi­nis­te­ren ikke øns­ker å møte Dalai Lama. Men jeg mener det er naivt å tro at vi får et nor­ma­li­sert for­hold til Kina der­som vi lar være å møte Dalai Lama. Jeg er enig i at vi bør jobbe for å bedre for­hol­det, men ikke uten å følge våre egne ver­di­er, sier Ha­rei­de til Af­ten­pos­ten.

Hel­ler ikke Mid­ford har tro på po­si­tiv ef­fekt ved å unngå møte med Dalai Lama.

- Kina har lang tra­di­sjon for å drive det vi kal­ler unn­skyld­nings­di­plo­ma­ti. Jeg kan ikke se at dette vil få ki­ne­ser­ne til å vike fra kra­vet om at Norge må unn­skyl­de Liu Xia­o­bo-freds­pri­sen, sier Mid­ford.

Han viser til at flere stats­le­de­re har møtt Dalai Lama uten at bi­la­te­ra­le for­hold har tatt nevne­ver­dig skade.

- Dess­uten er Kinas vik­tigs­te sank­sjo­ner mot Norge på plass. Tro­lig er kun en unn­skyld­ning godt nok, sier Mid­ford til avi­sen.

Bren­de sa ons­dag at norsk han­del med Kina er blitt ska­de­li­den­de som følge av at No­bels freds­pris ble gitt til Liu Xia­o­bo i 2010. Men tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå viser at dette er feil. Tal­le­ne slår fast at han­de­len i fjor nådde nye re­kor­der og er nå høy­ere enn den var i 2010.

(©NTB)