Dette mener partiet Rødt
Del
... om asyl, innvandring, tro, kirke, eldreomsorg, utdanning og andre viktige temaer.

Asyl / inn­vand­ring: Vil øke an­tal­let kvote­flykt­nin­ger til Norge og at alle som har vært i lan­det mer enn to år skal få opp­holds- og ar­beids­til­la­tel­se. At alle som er født i Norge skal ha rett til stats­bor­ger­skap.

Eldre­om­sorg: Det of­fent­li­ge skal ha an­sva­ret for nød­ven­dig eldre­om­sorg i en sam­men­hen­gen­de kjede. Inn­fø­ring av lov­fes­tet rett til syke­hjems­plass.

Bruk av olje­pen­ger: Bru­kes til in­ter­na­sjo­na­le pro­sjek­ter som frem­mer ar­beids­fol­ks kamp for en fram­tids­ret­tet miljø­venn­lig næ­rings­ut­vik­ling og til å ut­vik­le norsk in­fra­struk­tur.

EU / EØS: Ar­bei­de for at Norge ikke blir med­lem av EU - og å si opp EØS-av­ta­len. Norge skal bruke re­ser­va­sjons­ret­ten i EØS-av­ta­len.

Oljebo­ring i nord: En kon­trol­lert ned­trap­ping av norsk olje­in­du­stri gjen­nom å stan­se nye lete- og prøve­bo­rin­ger. 

Skole / ut­dan­ning: Gra­tis of­fent­lig skole for alle barn og unge fra 1. klas­se og ut vi­dere­gå­en­de. Skole skal være uten re­li­giøs for­måls­pa­ra­graf. Rødt er imot pri­vat­sko­ler og pri­va­te livs­syns­sko­ler.

Kirke / tro: Ikke nevnt i pro­gram­met.

Kon­tant­støt­ten:  Ikke nevnt i pro­gram­met. 

Bio­tek­no­logi­: Vil ut­vi­de ret­ten til selv­be­stemt abort inn­til 16. svan­ger­skaps­uke, over­fø­re den of­fent­li­ge støt­ten fra Amathea til helse­sta­sjo­ner for ung­dom - og opp­he­ve re­ser­va­sjons­ret­ten for helse­per­so­nell.

Tid­lig ul­tra­lyd:  Ikke nevnt i pro­gram­met.

samfunn,oljepenger,skole,tro,innenriks,politikk,utdanning,rødt,kirke,innvandring,eu,stortingsvalg,bioteknologi,oljeboring,asyl,valgkamp,tidlig ultralyd,eldreomsorg,partiprogram,kontantstøtte,oljefond