Dette mener de politiske partiene
Del
Vi har finlest partiprogrammene for deg, slik at du lettere kan sammenligne standpunktene.

Ved å klik­ke på disse lin­ke­ne vil du få vite hva det en­kel­te par­ti­et mener om ak­tu­el­le spørs­mål og te­ma­er:

Ar­bei­der­par­ti­et (Ap)

De Krist­ne (DK)

Frem­skritts­par­ti­et (Frp)

Høyre

Kris­te­lig Folke­par­ti (KrF)

Kris­tent Sam­lings­par­ti (KSP)

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG)

Rødt

Sen­ter­par­ti­et (Sp)

So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti (SV)

Venstre

Rødgrønt?

Synet på EØS-av­ta­lens fram­tid, olje­ak­ti­vi­te­ter i Nord­om­rå­de­ne og til­bud om ul­tra­lyd for alle gra­vi­de er saker som vil skape pro­ble­mer for det rødgrøn­ne re­gje­rings­sam­ar­bei­det neste pe­rio­de.

Fir­klø­ver-re­gje­ring?

Erna Sol­berg har en plan om å samle alle fire par­ti­er på ikke-so­sia­lis­tisk side i en sam­ar­beids­re­gje­ring. Sjan­se­ne er store for at hun må se seg om etter en al­ter­na­tiv plan. En fir­klø­ver-re­gje­ring er ingen lyk­ke­lig løs­ning .

Sam­ar­beid i det blå?

Et sam­ar­beid i den blå delen av den po­li­tis­ke farge­ska­la­en, har aldri vært prøvd før. Spørs­må­let er om et re­gje­rings­sam­ar­beid mel­lom Høyre og Frp bare vil ende i det blå .

Op­po­si­sjo­nen vil ha makt­skif­te

En sam­let op­po­si­sjon vil ha et re­gje­rings­skif­te i høst. Men hvem som skal sitte i re­gje­rin­gen er fort­satt uklart. Hans Olav Syv­er­sen (KrF) mener de har av­klart det vik­tigs­te .

 

 

 

samfunn,senterpartiet,minstemme2013,dagensdebatt,mdg,kristent samlingsparti,hoyre,stortingsvalg 2013,de kristne,valgkamp,sosialistisk venstreparti,venstre,stortingsvalg,kristelig folkeparti,ap,rødt,sp,arbeiderpartiet,høyre,valg,politikk,innenriks,krf,sv,meninger