Dette mener Kristelig Folkeparti (KrF)
Del
... om viktige politiske spørsmål.

KrF mener: ifølge partiprogrammet

 

Bio­tek­no­lo­gi : Etik­ken må sette gren­ser for tek­no­lo­gi­en, ikke om­vendt

Tid­lig ul­tra­lyd : Ul­tra­lyd i uke 11 - 12 skal ikke reg­nes som en del av svan­ger­skaps­om­sor­gen.

Re­pro­duk­sjons-etikk : Fort­satt for­bud mot egg­do­na­sjon. Av­vik­le til­bu­det om sæd­do­na­sjon. Nei til forsk­ning på be­fruk­te­de egg.

Klima : Klima­end­rin­ge­ne og faren for glo­bal opp­var­ming er vår tids størs­te ut­ford­ring.

Land­bru­ket : Vil ha et le­ven­de land­bruk i hele lan­det.

Bruk av olje­pen­ger : Vil vi­dere­føre hand­lings­re­ge­len for bud­sjett­po­li­tik­ken, med nød­ven­dig flek­si­bi­li­tet.

Olje­bo­ring i nord : Vil opp­ret­te pe­tro­le­ums­frie soner for å sikre at olje­ut­vin­ning ikke skal fore­gå i sår­ba­re hav­om­rå­der.

Asyl/in­te­gre­ring : Ingen som flyk­ter fra for­føl­gel­se i sine hjem­land skal sen­des hjem. Vik­tig at kun de som har gyl­dig grunn til å søke om asyl får inn­vil­get sine søk­na­der.

Tig­ging : Nei til for­bud mot tig­ging.

Kul­tur­po­li­tikk : Vil sikre kunst­ne­risk fri­het fra po­li­tisk sty­ring og et mang­fol­dig kul­tur­liv og sikre det fri­vil­li­ge kul­tur­li­vet gjen­nom en sys­te­ma­tisk bud­sjett­øk­ning.

Bi­stand : KrF har lenge øns­ket at norsk bi­stand skal ligge på minst en pro­sent av BNP.

EU/EØS : EØS-av­ta­len ut­gjør ho­ved­fun­da­men­tet for Nor­ges for­hold til EU.

Is­rael : Norge skal ha et nært for­hold til Is­rael som Midt­østens enes­te de­mo­kra­ti.

samfunn,bistand,knut arild hareide,politikk,israel,krf,eu,oljepenger,dette mener krf,politiske spørsmål,midtøsten,eøs,landbruk,kulturpolitikk,ultralyd,asyl,demokrati,tigging,bioteknologi,klima,integrering,dagrun eriksen,kristelig folkeparti