Dette mener De Kristne (DK)
Del
... om Israel, bistand, EU, EØS, bruken av oljepenger, integrering, klima og bioteknologi.

De Krist­ne mener, ifølge partiprogrammet :

Bio­tek­no­ lo­gi: Bio­tek­no­logilo­ven skal bygge på prin­sip­pet om at alle barn har rett til både en far og en mor. 

Tid­lig ul­tra­lyd : ...

Re­pro­duk­sjons-etikk : Nei til alle for­mer for sur­ro­ga­ti og egg­do­na­sjon, sæd­do­na­sjon og forsk­ning på be­fruk­te­de egg.

Klima : Øns­ker re­du­ser­te ut­slipp av ska­de­li­ge gas­ser til et ak­sep­ta­belt nivå sett i for­hold til in­ter­na­sjo­na­le klima­av­ta­ler.

Land­bru­ket : Land­bru­ket skal i størst mulig grad kan gjøre oss selv­for­syn­te.

Bruk av olje­pen­ger : Vil øre­mer­ke en del av den år­li­ge av­kast­nin­gen fra olje­fon­det til varig og for­ut­sig­bar in­ves­te­ring i in­fra­struk­tur.

Olje­bo­ring i nord : ...

Asyl : Re­du­se­re an­tall anke­mu­lig­he­ter for asyl­sø­ke­re som har fått av­slag og sikre umid­del­bar hjem­sen­ding av grunn­løse asyl­sø­ke­re.

Tig­ging : ...

Kul­tur : ...

Bi­stand : Gjøre om bi­stands­bud­sjet­tet til et uten­lands­bud­sjett med fokus på in­ves­te­ring i uten­landsk næ­rings­ut­vik­ling.

EU/EØS : Vil holde Norge uten­for EU og bytte ut EØS med han­dels­av­ta­le.

Is­rael : Støt­te Is­rael som enes­te fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti i om­rå­det og Is­ra­els rett til å ek­sis­te­re i fred og trygg­het in­nen­for sine gren­ser. Vil flyt­te Nor­ges am­bas­sa­de til Je­ru­sa­lem.

samfunn,oljepenger,klima,politikk,israel,integrering,bioteknologi,erik selle,partiprogram,eøs,de kristne,asyl,bistand,eu,dk