Demonstranter skutt i Kairo
Del
Tu­sen­vis av til­hen­ge­re av Mo­ha­med Mursi og Det mus­lims­ke bror­skap sam­let seg i Kairo fre­dag for å pro­te­ste­re mot kup­pet i Egypt. Flere de­mon­stran­ter ble drept da sik­ker­hets­styr­ke­ne åpnet ild.

Tid­lig fre­dag etter­mid­dag sam­let en stor folke­meng­de seg i by­de­len Nasr i Kairo, der de viste sin mis­nøye med de nye makt­ha­ver­ne i lan­det.

Se­ne­re be­gyn­te en grup­pe de­mon­stran­ter å mar­sje­re mot Re­pub­li­ka­ner­gar­dens ho­ved­kvar­ter, der den av­sat­te pre­si­den­ten Mo­ha­med Mursi nå skal være in­ne­sper­ret.

Da de­mon­stran­te­ne nådde fram til ho­ved­kvar­te­ret, åpnet sik­ker­hets­styr­ker på ste­det ild. Øyen­vit­ner så folk falle mot bak­ken, og minst tre de­mon­stran­ter ble drept, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters. Flere andre ble såret i sky­tin­gen.

«Re­pub­li­ka­ner­gar­den er for­ræ­de­re!» ropte folke­meng­den, «Mursi er vår pre­si­dent!»

Uklart hvem som skjøt

Iføl­ge ny­hets­by­rå­et AFPs kor­re­spon­dent på ste­det star­tet sky­tin­gen da til­hen­ge­re av Mursi for­søk­te å henge opp et bilde av den av­sat­te pre­si­den­ten på en bar­ri­ka­de foran ho­ved­kvar­te­ret.

Sol­da­ter skal først ha skutt var­sel­skudd i lufta. Der­et­ter ble flere per­soner truf­fet av kuler fra et hagl­ge­vær. Væp­ne­de de­mon­stran­ter skal så ha be­svart ilden.

Hæren in­sis­te­rer selv på at den kun bruk­te løs­krutt og tåre­gass mot de­mon­stran­te­ne, men kil­der be­kref­ter ano­nymt at sik­ker­hets­styr­ke­ne skjøt med skarpt mot de­mon­stran­te­ne.

Det mus­lims­ke bror­skaps presse­tals­mann Gehad El-Had­dad skrev på Twit­ter at det var mi­li­tær­po­li­ti­et som skjøt, iføl­ge avisa Al-Ah­ram.

Bønn om for­soning

Under fre­dags­bøn­nen i Rabaa al-Ada­wi­ya-mos­ke­en like før mar­sjen mes­set ima­men til støt­te for Mursi.

- Måtte Gud brin­ge Mursi til­ba­ke til mak­ten. Måtte Gud gjøre slutt på spli­den mel­lom oss og hæren, sa han.

Sam­ti­dig opp­ford­ret Den na­sjo­na­le red­nings­fron­ten, en koa­li­sjon av li­be­ra­le par­ti­er, til mot­de­mon­stra­sjon til støt­te for kup­pet og de nye, mid­ler­ti­di­ge makt­ha­ver­ne.

Det egyp­tis­ke mi­li­tæ­ret ba tid­li­ge­re fre­dag folk om å vise vilje til for­soning og å unngå blo­di­ge kon­fron­ta­sjo­ner.

- De væp­ne­de styr­ker mener at det egyp­tis­ke folks til­gi­ven­de natur ikke til­la­ter hevn­ak­sjo­ner eller å vise skade­fryd, sa en mi­li­tær­tals­mann.

Isla­mis­te­ne i Det mus­lims­ke bror­skap for­døm­mer kup­pet, men også de opp­ford­rer alle de­mon­stran­ter til å pro­te­ste­re fre­de­lig.

Pro­test­be­ve­gel­se

Den siste om­velt­nin­gen i Egypt star­tet for­ri­ge søn­dag da op­po­si­sjo­nen ar­ran­ger­te en masse­de­mon­stra­sjon mot Mursi og hans re­gje­ring. Dagen var ikke til­fel­dig, for den dagen var det nøy­ak­tig ett år siden Mursi ble tatt i ed etter å ha vun­net pre­si­dent­val­get.

Pre­si­dent­val­get var det førs­te frie og de­mo­kra­tis­ke val­get i Egypt, og kom som følge av re­vo­lu­sjo­nen i 2011 som felte pre­si­dent Hosni Muba­rak.

Den nye pro­test­be­ve­gel­sen, som kal­ler seg Ta­marud («Opp­rør»), hadde sett seg lei på at Mursi og Det mus­lims­ke bror­skap tok seg sta­dig stør­re fri­he­ter i sin makt­ut­øvel­se. Mursi hadde blant annet gitt seg selv ut­vi­de­de full­mak­ter og fått end­ret grunn­lo­ven.

Opp­rørs­be��ve­gel­sen fikk sam­let inn 22 mil­lio­ner un­der­skrif­ter på et opp­rop mot Mursi, og an­slags­vis flere mil­lio­ner men­nes­ker del­tok i de­mon­stra­sjo­ne­ne mot Mursi 30. juni.

Fikk frist

Pro­tes­te­ne voks­te helt inn i re­gje­rings­kon­to­re­ne, og i løpet av få timer kunn­gjor­de fem mi­nist­re at de trakk seg fra re­gje­rin­gen. Op­po­si­sjo­nen hadde fått vann på mølla, og dagen etter ga pro­test­be­ve­gel­sen Ta­marud Mursi en frist på ett døgn til å gå av.

Sam­ti­dig krev­de hæren at Mursi måtte lytte til de­mon­stran­te­ne og ga ham en frist på to døgn til å finne en løs­ning på kri­sen.

Mursi nek­tet å etter­kom­me de­mon­stran­te­nes krav, men inn­røm­met «å ha gjort feil» og lovte å rette på det.

Men det var ikke nok, ver­ken for de­mon­stran­te­ne eller hæren. Da hæ­rens frist gikk ut ons­dag, kunn­gjor­de den egyp­tis­ke for­svars­sje­fen at Mursi var av­satt. Kup­pet var en fak­tum.

I til­legg til Mursi er en rekke top­per i Bror­ska­pet nå i ar­rest, der­iblant leder Mo­ham­med Badie. Mange andre er etter­søkt. (©NTB)