Dansk annonse henger ut mulige nye statsborgere
Del
Inn­vand­rings­kri­tis­ke Dansk Folke­par­ti for­sø­ker å få trykt an­non­ser der par­ti­et sår mis­tan­ke til ut­len­din­ger som søker stats­bor­ger­skap i Dan­mark.

Flere aviser har av­vist an­non­se­ne .

- En av dem som står på denne lis­ten, er til fare for Dan­marks sik­ker­het. Nå blir han dansk stats­bor­ger, heter det i an­nonse­teks­ten som er sendt til flere riks­dek­ken­de medi­er, meld­te den dans­ke riks­kring­kas­tin­gen DR ons­dag.

Lis­ten om­fat­ter nes­ten 700 per­soner som er i ferd med å få dansk stats­bor­ger­skap. Blant disse har én vært over­vå­ket av det dans­ke po­li­ti­ets etter­ret­nings­tje­nes­te PET for «å ha vakt be­kym­ring med mis­ten­ke­lig at­ferd», men ved­kom­men­de er ikke til­talt eller dømt.

Fol­ke­lig de­batt?

Hen­sik­ten med an­non­sen er iføl­ge Dansk Folke­par­tis leder Kris­ti­an Thu­le­sen Dahl «å skape fol­ke­lig de­batt» om hvem som skal kunne bli dansk stats­bor­ger. Han kan ikke for­stå at noen fin­ner inn­hol­det stø­ten­de.

- At det vur­de­res om en po­ten­si­ell ter­ro­rist skal få stats­bor­ger­skap, er i seg selv vel­dig skrem­men­de. Dette er noe dans­ke­ne selv­føl­ge­lig må få vite om og ta stil­ling til, sier Thu­le­sen Dahl til DR.

Han til­føy­er at han ikke selv ville være sær­lig be­kym­ret over å få sitt navn of­fent­lig­gjort på en slik liste som det her er snakk om.

- For her står det jo også en masse men­nes­ker som selv­føl­ge­lig ikke er til fare for ri­kets sik­ker­het, sier parti­le­de­ren.

Tak­ket nei

Kø­ben­havn-avi­se­ne Ber­ling­ske og Po­li­ti­ken har begge fått til­bud om å tryk­ke an­non­sen og tak­ket nei.

- Det er ikke greit for oss å tryk­ke en liste som mis­ten­ke­lig­gjør 700 navn­git­te per­soner, sier Po­li­ti­kens sjef­re­dak­tør Bo Lide­gaard.

Der­imot har den store re­gion­avi­sen Jyl­lands-Pos­ten , tab­lo­i­den Eks­tra Bladet og gra­tis­avi­sen Me­troX­press sagt seg vil­li­ge til å ta inn an­non­sen. Saken er også om­talt på det dans­ke Folke­tin­gets hjemme­si­der på in­ter­nett.

Navne­lis­ten fra Dansk Folke­par­ti er også hef­tig om­dis­ku­tert på so­sia­le nett­ste­der som Face­bo­ok og Twit­ter, der mange tar av­stand fra den.

En av kom­men­ta­re­ne her lyder kort og godt: - Fy!