Dagbladet-karikatur frikjent i PFU
Del
- Nå kan de bare fortsette med antisemittisk propaganda, protesterer forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund.

Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) be­hand­let tirs­dag for­mid­dag en klage fra Anti­ra­sis­tisk sen­ter og Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­fund (DMT) på en tegne­se­rie­stri­pe som ble tryk­ket i Dag­bla­det.

Teg­ne­ren David Dref­ve­lin står bak ka­ri­ka­tur­teg­nin­gen, som blant annet viser to menn med en «djev­le­gaf­fel» som de stik­ker i hodet til en baby, mens tærne klip­pes av gut­ten så blo­det fly­ter. En dame unn­skyl­der seg med at dette er en del av et re­li­giøst ri­tua­le og hand­ler om jø­ders tro. De to po­liti­men­ne­ne som duk­ker opp, ber om unn­skyld­ning for å ha for­styr­ret se­re­mo­ni­en.

Tok dis­sens

Kla­ger­ne mener tryk­kin­gen stri­der med presse­etik­kens punkt om å ta hen­syn til men­nes­kers egen­art og livs­syn. Ut­val­get var imid­ler­tid ikke enig med kla­ger­ne. Kon­klu­sjo­nen ble at Dag­bla­det ikke brøt god presse­skikk, skri­ver fag­bla­det Jour­na­lis­ten .

Hadi Strøm­men Lile, som re­pre­sen­te­rer all­menn­he­ten i ut­val­get, tok dis­sens.

- Jeg syns dette er mob­bing av jøder som er over gren­sa, sa Lile under de­bat­ten i PFU.

De andre med­lem­me­ne i ut­val­get ga li­ke­vel støt­te til kon­klu­sjo­nen om ikke å felle Dag­bla­det.

- Er dette en lø­pen­de de­batt om re­li­giø­se skik­ker og prak­sis? Ja det er det. Det hand­ler ikke bare om om­skjæ­ring. Jeg ser at det er mer enn det teg­ne­ren øns­ker å ta det opp. Det vik­tigs­te for meg er at dette er et sjan­ger­spørs­mål. Vi har et vi­de­re rom for sa­ti­re­teg­nin­gen. Vi må tåle dette, mente PFU-med­lem Hen­rik Syse.

- Over gren­sen

For­stan­der Ervin Kohn i DMT er skuf­fet, men ikke over­ras­ket, over PFUs kon­klu­sjon.

- Det betyr at nå kan Dag­bla­det bare fort­set­te med anti­se­mit­tisk pro­pa­gan­da, sier Kohn til Dagen.

Han fryk­ter denne av­gjø­rel­sen kan flyt­te gren­ser i for­hold til hva som er ak­sep­ta­belt å tryk­ke av ka­ri­ka­tu­rer.

- Vi hadde håpet at PFU så at dette går inn i en mange hund­re år gam­mel tra­di­sjon som be­skyl­der jøder for å være slem­me mot barn, for­kla­rer Kohn. Som slet­tes ikke er enig i at teg­nin­gen bør ses på som sa­ti­re.

- Nei, det er langt over gren­sen. Vi har ikke noen pro­ble­mer med sa­ti­re i det hele tatt, men dette fram­stil­ler jøder som bar­ba­ris­ke tor­tu­ris­ter. Det er ikke vi.

- Anti­se­mit­tis­me

Tid­li­ge­re har nest­le­de­ren i Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret, rabbi Abra­ham Cooper, brukt ord som «blod­mer­king» og «anti­se­mit­tis­me» om Dag­bla­det-teg­nin­gen.

- Hit­ler ville grått gle­des­tå­rer der­som han hadde sett denne teg­nin­gen , sa Cooper til Dagen i slut­ten av mai.

For­nøyd re­dak­tør

John Arne Mar­kus­sen, sjef­re­dak­tør i Dag­bla­det, mener tirsda­gens PFU-av­gjø­rel­se var prin­si­pi­elt vik­tig.

- Dette er en rik­tig av­gjø­rel­se ut ifra et yt­rings­fri­hets­per­spek­tiv. Sam­ti­dig skal vi være yd­my­ke for at det kom så ster­ke og om­fat­ten­de re­ak­sjo­ner. Mange følte seg såret og det var ikke vår hen­sikt å såre noen, sier Mar­kus­sen til Dag­bla­det.no .

Sjef­re­dak­tø­ren sier teg­nin­gen hadde kun ett for­mål - å vise at over­grep ikke blir straf­fet så lenge det skjer under dekke av tra­di­sjon og tro.

- Vi kan ikke over­late de­fi­ni­sjons­mak­ten til grup­per som til en hver tid føler seg støtt eller såret, mener Mar­kus­sen.

- Ikke antisemittisk

Når Dagen konfronterer Dagbladet-sjefen med Ervin Kohns utspill om avisen, blir Markussen overrasket.

- Kohns bekymring er helt ubegrunnet. Vi har fått en kjennelse som går i retning av at det må være lov å drive religionskritikk. Det er vi glade for, for det synes vi er prinsipielt viktig, sier han.

- Vi driver ikke med antisemittisk propaganda. Jeg skjønner ikke dette, sier John Arne Markussen til Dagen.

DAGEN

samfunn,presseetikk,etikk,antisemittisme,tro,innenriks,antirasistisk senter,ytringsfrihet,propaganda,karikatur,ervin kohn,det mosaiske trossamfund,pressens faglige utvalg,pfu,dagbladet,david drefvelin,john arne markussen