DREPT: Norsk-albanske Egzon Av
...
DREPT: Norsk-albanske Egzon Avdyli var tidligere talsmann for gruppen Profetens Ummah. I vinter reiste han til Syria for å slutte seg til islamistiske ekstremisters voldelige kamp mot Assad-regimet. I forrige uke ble det kjent at han var skutt og drept. Foto: Roger Neumann / NTB Scanpix
Død Syria-farer hylles som martyr
Del
Bare troen på at de som dør i hellig krig for Allahs skyld får en plass i paradis kan forklare hvorfor så mange reiser fra Norge og andre europeiske land til Syria.

Jour­na­list og for­fat­ter Lars Aker­haug er en av Nor­ges frems­te eks­per­ter på eks­trem isla­mis­me. Si­ta­te­ne i teks­ten er ara­bis­ke ord og ut­trykk over­satt til norsk.

Ons­dag 30. april ble det kjent at norsk-al­bans­ke Egzon Avdy­li (25) ble drept i Syria. Han skal ha vært til­knyt­tet den ra­di­ka­le isla­mist­grup­pe­rin­gen ISIS (Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria). Frem til vin­te­ren 2013 var Avdy­li til­knyt­tet «Pro­fe­tens Ummah» som tid­li­ge­re ble ledet av Ubaydul­lah Hus­sain.

Pro­fe­tens Ummah

I for­bin­del­se med at det var strid om Hus­sains le­der­rol­le, trakk Avdy­li seg fra or­ga­ni­sa­sjo­nen. Det hind­rer li­ke­vel ikke at Hus­sain nå hyl­ler ham som mar­tyr på Face­bo­ok.

«Husk vår kjære bror i deres bønn. Måtte Allah ak­sep­te­re han og gi han en plass i him­me­len. Og gi hans fa­mi­lie styr­ke og tål­mo­dig­het», skri­ver Ubaydul­lah Hus­sain om Avdy­li.

Mange skri­ver og kom­men­te­rer Ubaydul­lah Hus­sains hil­sen til mar­ty­ren.

«Og jeg som hadde gle­det meg til å møte ham igjen. Måtte Allah vise oss nåde slik at vi kan møte broen i Jannat al-Fir­daws, den høy­es­te him­mel», skri­ver en norsk kon­ver­titt.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen Al Furqan Re­lief min­nes også Avdy­li. Etter brud­det med Hus­sain og Pro­fe­tens Ummah, fort­sat­te Avdy­li å være aktiv i grup­pen der le­de­ren Farid Bend­riss er sik­tet for ter­ror­fi­nan­sie­ring. Han var en aktiv bøsse­bæ­rer for or­ga­ni­sa­sjo­nen og gikk gjer­ne på eget ini­tia­tiv fra dør til dør for å samle inn pen­ger til Syria.

«Denne gut­ten sto i regn, kulde, vind og i sol­stek, ofte fas­ten­de, og var den som kom først og dro sist», skri­ver or­ga­ni­sa­sjo­nen om Avdy­li på Face­bo­ok.

En kvin­ne­lig ra­di­kal isla­mist si­te­rer fra Ko­ra­nens sure 4:74, som snak­ker om be­løn­nin­ge­ne for mar­ty­re­ne.

«La slike kjem­pe for Guds sak, som er vil­lig til å bytte det jor­dis­ke liv med det hin­si­di­ge. Den som kjem­per for Guds sak, om han fal­ler eller vin­ner, ham vil Vi gi en stor lønn.»

Sen­tral tros­fore­stil­ling

Troen på at det å bli mar­tyr i jihad, hel­lig krig, er en sen­tral islamsk tros­fore­stil­ling. Det er også en tros­fore­stil­ling som ra­di­ka­le isla­mist­grup­per leg­ger sterk vekt på. De tror at den som dør i jihad gjør seg for­tjent til en plass i jannat al-fir­daws, den høy­es­te him­mel. En av de islams­ke fore­stil­lin­ge­ne er at en som blir mar­tyr, sha­he­ed, etter sin død vil ha til­gang til 72 jom­fru­er.

Det er selv­sagt mange grun­ner til at unge mus­li­mer rei­ser fra Norge til Syria. Mange er nok først og fremst mo­ti­vert av å hjel­pe si­vil­be­folk­nin­gen, noen øns­ker seg spen­ning og even­tyr, for andre er målet om at Syria skal bli star­ten på gjen­opp­ret­tin­gen av den islams­ke sta­ten, kali­fa­tet, det vik­tigs­te. Men tros­fore­stil­lin­gen om at mar­ty­ren opp­når en plass i him­me­len er åpen­bart også vik­tig for mange. Over­be­vis­nin­gen gir en slags sik­ker­het, om man skul­le møte døden på slag­mar­ken.

Bare fra Norge har det reist mel­lom 40 og 50 unge mus­li­mer til om­rå­det. Uten en slik over­be­vis­ning ville man neppe sett de samme an­tal­le­ne Sy­ria­fa­re­re fra for­skjel­li­ge euro­pe­is­ke land. Øverst i skje­ma­et

«Allah tar de han els­ker»

Det er ikke bare de mest eks­tre­me mus­li­me­ne som hyl­ler Avdy­li. En av de som skri­ver til minne om ham er den nors­ke kon­ver­tit­ten Kari­ma Sol­berg, som tid­li­ge­re satt i KRL-ut­val­get til Islamsk råd.

«Allah tar de Han els­ker og vår bror nyter nok Al­lahs gaver og Al­lahs rida», skri­ver Sol­berg på Face­bo­ok.

En annen som min­nes norsk-al­ba­ne­ren er Mo­ham­med Farah, som i 2013 var leder for ung­doms­grup­pen i Oslos størs­te ara­bis­ke moske, Ra­bita. Han har også vært en aktiv fore­drags­hol­der for grup­pen. Sam­ti­dig del­tok han høs­ten 2012 i en de­mon­stra­sjon foran USAs am­bas­sa­de ar­ran­gert av Pro­fe­tens Ummah.

«Ved Gud, jeg sav­ner deg al­le­re­de nå,,. kan ikke glem­me det vakre smi­let ditt og dine råd. Jeg vet ikke om jeg skal gråte for at du har for­latt oss eller om jeg skal bli glad for at du, hvis Gud vil, har nådd drøm­men din. Mar­tyr­dom. Men hvis Gud vil, møtes vi i den høy­es­te him­mel, min kjære bror Abu Ibra­him.»

«Abu Ibra­him» var kalle­nav­net Avdy­li selv bruk­te på Face­bo­ok.

Andre gjen­gir også ting han tid­li­ge­re har sagt eller skre­vet.

«Vi skal støt­te våre brød­re 100%. For det er det Islam lærer oss. Islam lærer oss bror­skap og det å hjel­pe og støt­te sin bror om han er den un­der­tryk­te eller den som un­der­tryk­ker!»

Sterk sym­bolver­di

Det er ingen tvil om at slike hen­del­ser har sterk sym­bolver­di for det ra­di­ka­le isla­mist­mil­jø­et i Norge. De ra­di­ka­le grup­pe­ne får økt opp­merk­som­het når døds­fal­le­ne rap­por­te­res i nors­ke aviser og ikke minst so­sia­le medi­er som Face­bo­ok.

Det av­tvin­ger også re­spekt innad når le­der­ne i disse mil­jø­ene selv rei­ser til Syria og ikke bare sit­ter i Norge og snak­ker om jihad-li­vet. Avdy­li var ikke den førs­te unge mus­li­men fra Norge som møtte døden i Syria. Til sam­men er minst seks med bak­grunn fra Norge drept i kon­flik­ten, fire av dem unge menn som har vokst opp i Norge. Når de døde hyl­les som mar­ty­rer kan det like gjer­ne in­spi­re­re andre til å reise til Syria, selv om noen selv­sagt kan bli av­skrek­ket.

Dø­de­lig ideo­lo­gi

Fore­stil­lin­gen om at man blir mar­tyr for Al­lahs sak om man kjem­per for ra­di­ka­le isla­mis­ter i Syria, byg­ger på en islam­tolk­ning der man ser for seg at re­li­gio­nen skal og må ut­bres med vold. Ra­di­ka­le sy­ris­ke isla­mist­grup­per som Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria (ISIS) og Nus­ra-fron­ten av­vi­ser de­mo­kra­tis­ke virke­mid­ler. De øns­ker en stat styrt ute­luk­ken­de etter islamsk lov­giv­ning, hen­tet fra Ko­ra­nen og tra­di­sjo­nen etter pro­fe­ten Mo­hammad (ha­dith). Disse grup­pe­ne er in­spi­rert av og sprin­ger ut fra ter­ror­nett­ver­ket al-Qa­i­da.

En av tros­fore­stil­lin­ge­ne som skil­ler be­ve­gel­sen Osama bin Laden grunn­la fra andre isla­mist­grup­per er over­be­vis­nin­gen om at hel­lig krig ikke bare er en plikt for mus­li­me­ne, men også for hver en­kelt mus­lim. Det betyr at det på­hvi­ler mus­li­mer bo­satt i Euro­pa en plikt til å hjel­pe og støt­te mu­ja­he­din, de hel­li­ge kri­ger­ne. Menn bør helst reise ned selv, for å kjem­pe. Også kvin­ner som rei­ser sam­men med ekte­man­nen eller nære fa­mi­lie­med­lem­mer bør bryte opp fra et trygt liv i Ves­ten og dra til slag­mar­ken.

Det var dette Avdy­li gjor­de, med dø­de­lig ut­fall.

Vin­te­ren 2014 ga han knapt en lyd fra seg på Face­bo­ok. Men i fe­bru­ar skrev han et svar på en mel­ding fra en annen norsk ra­di­kal mus­lim, som sav­net ham. «Sav­ner dere også, alle sam­men. Tak­ket være Allah, alt bra. Net­tet er ikke all­tid på topp og fa­mi­lie­li­vet kre­ver mye.»

Dette var den siste mel­din­gen fra ham. Rei­sen til Syria fikk en dø­de­lig ut­gang. De fles­te nord­menn vil be­trak­te ham som en eks­tre­mist. Men for unge ra­di­ka­le isla­mis­ter ble han en helt som også kan in­spi­re­re andre til å reise.

DAGEN

 

samfunn,hellig krig,martyr,norge,irak,utenriks,innenriks,syria,lars akerhaug,paradis,analyse,allah,profetens ummah,jihad