Dåvøy blir ny visepresident på Stortinget
Del
Dagfinn Høybråten (KrF) skal begynne i ny jobb i Danmark.  Partifelle Laila Dåvøy overtar vervet hans som femte visepresident på Stortinget.

Hun blir der­med den andre kvin­nen i pre­si­dent­ska­pet på Stor­tin­get. Fra før har Aps Marit Ny­bakk ver­vet som tred­je vise­pre­si­dent.

- Det er en spen­nen­de og vik­tig opp­ga­ve jeg nå påtar meg på vegne av KrF, i slut­ten av mitt verv som stor­tings­re­pre­sen­tant, sier Dåvøy i en presse­mel­ding.

Blir ge­ne­ral­sek­re­tær

1. mars av­slut­ter Dag­finn Høy­brå­ten sin gjer­ning som stor­tings­re­pre­sen­tant og vise­pre­si­dent. Han skal da ta over som ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­disk mi­nis­ter­råd i Kø­ben­havn. 

Mi­nis­ter­rå­det er de nor­dis­ke re­gje­rin­ge­nes of­fi­si­el­le sam­ar­beids­or­gan.

Torsdag ble det holdt en av­slut­nings­mar­ke­ring for Høy­brå­ten i Stor­tin­gets kjel­ler­stue.

Se bilder fra markeringen.

- Et na­tur­lig valg

- Dåvøy har en bred er­fa­rings­bak­grunn som stor­tings­re­pre­sen­tant, stats­råd og fra ar­beids­li­vet, blant annet som leder for Syke­plei­er­for­bun­det. Hun var et na­tur­lig valg som er­stat­ter for Høy­brå­ten i pre­si­dent­ska­pet, sier Hans Olav Syv­er­sen, par­la­men­ta­risk leder i KrF.

Pre­si­dent­ska­pet har an­svar for å plan­leg­ge og til­rette­leg­ge ar­bei­det på Stor­tin­get, og be­står av seks per­soner.

Dag Terje An­der­sen (Ap) er stor­tings­pre­si­dent, og har det høy­es­te of­fent­li­ge verv i Norge etter Kon­gen.

(Dagen)