Brorskapet varsler «Vredens fredag»
Del
Vars­ler masse­mønst­ring i Egypt når fre­dags­bøn­nen er over, for å pro­te­ste­re mot mi­li­tær­kup­pet og sik­ker­hets­styr­ke­nes drap på de­mon­stran­ter.

Det mus­lims­ke bror­skap vars­ler masse­mønst­ring i Egypt etter fre­dags­bøn­nen i ettermiddag. De vil for å pro­te­ste­re mot mi­li­tær­kup­pet og sik­ker­hets­styr­ke­nes drap på de­mon­stran­ter.

- De­mon­stra­sjons­tog for å pro­te­ste­re mot kup­pet vil for­la­te alle Kai­ros mos­ke­er og gå i ret­ning av Ram­ses-plas­sen etter fre­dags­bøn­nen, opp­ly­ser en tals­mann for Bror­ska­pet på Twit­ter.

Mil­lio­ner på marsj

Iføl­ge tals­man­nen Gehad El Had­dad kan Egypt vente seg en «Vre­dens fre­dag» der mil­lio­ner vil mar­sje­re over hele Egypt.

Minst 623 men­nes­ker er drept og tu­sen­vis er såret siden egyp­tis­ke sik­ker­hets­styr­ker slo til mot de­mon­stran­ter som kre­ver lan­dets folke­valg­te pre­si­dent Mo­ha­med Mursi gjen­inn­satt.

Høyt spill i Egypt - les Dagens lederartikkel

Mursi ble styr­tet i et mi­li­tær­kupp 3. juli og sit­ter nå fengs­let sam­men med en rekke med­lem­mer av Det mus­lims­ke bror­skap.

Vil fort­set­te kam­pen

Ons­da­gens stor­of­fen­siv mot Mur­si-til­hen­ge­re i Kairo var tred­je gang lan­dets mi­li­tæ­re grep til dø­de­lig vold for å stan­se pro­tes­te­ne.

Bror­ska­pet lover å fort­set­te kam­pen mot lan­dets nye makt­ha­ve­re, der for­svars­sje­fen Abdel Fattah el-Si­si tro­ner på top­pen.

- Til tross for smer­te og sorg som følge av tapet av våre mar­ty­rer, har kupp­ma­ker­nes siste for­bry­tel­ser bare styr­ket vår vilje til å gjøre slutt på dem, sier Bror­ska­pets tals­mann Gehad El Had­dad.

Oba­ma-kri­tikk

Kuppre­gi­met i Kairo har kom­met under krass in­ter­na­sjo­nal kri­tikk etter den siste of­fen­si­ven, blant annet fra pre­si­dent Ba­rack Obama, som har for­dømt volds­bru­ken mot si­vi­le og an­ty­det at det kan få føl­ger for for­hol­det mel­lom USA og Egypt.

- Vårt tra­di­sjo­nel­le sam­ar­beid kan ikke fort­set­te som van­lig når si­vi­le blir drept i ga­te­ne, sa Obama tors­dag.

Egypts nye makt­ha­ve­re slo raskt til­ba­ke og an­kla­get Obama for å opp­munt­re Det mus­lims­ke bror­skap.

- Ut­ta­lel­ser som ikke er ba­sert på fakta, kan komme til å opp­munt­re vol­de­li­ge, væp­ne­de grup­per i deres kamp mot sta­bi­li­tet og over­gang til de­mo­kra­ti, het det i en kunn­gjø­ring fra Kairo.

Sik­ker­hets­rå­det

FNs sik­ker­hets­råd føl­ger også Egypt tett, og dis­ku­ter­te tors­dag kveld den siste tids hen­del­ser bak luk­ke­de dører.

- Rå­dets med­lem­mer mener at det er vik­tig å få slutt på vol­den i Egypt og at alle par­ter må vise mak­si­mal til­bake­hol­den­het, sa am­bas­sa­dør Maria Cris­ti­na Per­ce­val fra Ar­gen­ti­na, som for tiden har for­mann­ska­pet i Sik­ker­hets­rå­det.

(©NTB)