Arnfinn Løyning tar ikke gjenvalg i Frikirken
Del
Han mener tiden er inne for å slippe til yngre krefter.

Arn­finn Løy­ning har be­stemt seg for å ikke ta gjen­valg som sy­node­for­mann under det kom­men­de sy­node­mø­tet i Den Evan­ge­lis­k Lu­hers­ke Fri­kir­ke se­ne­re i år.

- Jeg har hatt stor triv­sel og glede i denne tje­nes­ten, så det er rart å tenke på at av­gjø­rel­sen om å gå av nå er tatt, sier Løy­ning til Bud­bæ­re­ren.

Sy­node­for­man­nen leg­ger til at når man har fått være i en slik til­lits­po­si­sjon i så lang tid, er det na­tur­lig å vur­de­re si­tua­sjo­nen grun­dig når man kom­mer til en kors­vei som et sy­node­møte er. Da valg­ko­mi­te­en spur­te om han var vil­lig til å stil­le, måtte Løy­ning ta en grun­dig vur­de­ring.

Etter å ha gjort en hel­hets­vur­de­ring av egen livs­si­tua­sjon og sta­tu­sen i Fri­kir­ken, samt drøf­tet spørs­må­let med nær­mes­te fa­mi­lie, av­gjor­de han at tiden er inne for å la yngre kref­ter få lede kirke­sam­fun­net vi­de­re. Løy­ning øns­ket å gi be­skjed om sin av­gjø­rel­se på et tid­lig tids­punkt, slik at valg­ko­mi­te­en skal ha god tid på seg til å finne en ny sy­node­for­mann til sy­node­møte se­ne­re i år.

Til dis­po­si­sjon

Men selv om be­slut­nin­gen om å tre til side nå er tatt, un­der­stre­ker Arn­finn Løy­ning at han vil ha fokus på sine mange ar­beids­opp­ga­ver fram til han går av som sy­node­for­mann. Sam­ti­dig peker han på at pla­nen på ingen måte er å bli ar­beids­le­dig når le­der­ver­vet opp­hø­rer, men han stil­ler sine kref­ter til dis­po­si­sjon for Fri­kir­ken på andre om­rå­der.

- Jeg tror både Gud og Fri­kir­ken har bruk for noe av det jeg kan stå til tje­nes­te med, så vi får se. Det er spen­nen­de, fast­slår Løy­ning i in­ter­vju­et.

Han ser til­ba­ke på en rik tid som synde­for­mann, men inn­røm­mer også at 2013 var et kre­ven­de år som leder for Fri­kir­ken. Han nev­ner sær­lig den mye om­tal­te mi­sjo­nær­barn­sa­ken som ble be­hand­let i norsk retts­in­stans i fjor.

- Mi­sjo­nær­barn­sa­ken har vært en av de vans­ke­li­ge og kre­ven­de sa­ke­ne å ha an­svar for i året som gikk. Dette er en vond sak som be­rø­rer flere, også mange som har til­knyt­ning til mi­sjons­ar­bei­det på Tai­wan og andre ste­der, sier han.

Arn­finn Løy­ning har sit­tet som sy­node­for­mann siden han ble valgt til tje­nes­ten på sy­node­møte i 1999.

Dagen