Ansgar snuser på NLA
Del
Bare ett år etter at NLA Høgskolen fusjonerte med Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate kan det åpnes for nye samarbeidspartnere.

I slut­ten av fe­bru­ar skal Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le i et møte med NLA Høg­sko­len for å snak­ke sam­men om fel­les ideer og mu­lig­he­ter for sam­ar­beid.

- Vi skal i ut­gangs­punk­tet ori­en­te­re hver­and­re om våre stu­die­til­bud, sier Bård Eirik Hal­les­by Nor­heim, første­ama­nu­en­sis ved NLA Høg­sko­len i Ber­gen.

Men møtet kan føre frem til et kon­kret sam­ar­beid.

Ikke store nok

Denne høs­ten star­tet Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le et sam­ar­beid med Høg­sko­len for Le­del­se og Teo­lo­gi (Pinse­be­ve­gel­sen og Bap­tist­for­bun­det) og Øre­bro Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le om en mas­ter­grad i le­del­se og me­nig­hets­ut­vik­ling.

Tret­ten mas­ter­stu­den­ter ble tatt opp på det nye mas­ter­stu­di­et sist høst, og Ans­gar har to­talt mel­lom 40 og 50 mas­ter­stu­den­ter knyt­tet til prak­tisk teo­lo­gi.

Do­sent Lars Rå­mund­dal ved Ans­gar er der­imot ikke for­nøyd med stør­rel­sen på teo­logi­stu­di­et og er der­for åpen for flere sam­ar­beids­part­ne­re.

- Vi er åpen for å sam­ar­bei­de med flere fordi vi må bli bre­de­re, stør­re og ha mer kraft, sier Rå­mund­dal til Dagen.

Om få uker skal han møte NLA for å drøf­te en mulig frem­tid sam­men.

- Vi er så små at vi må være åpne for sam­ar­beids­part­ne­re, sier Rå­mund­dal.

Han er­kjen­ner at et mulig sam­ar­beid vil kunne in­ne­bære en del teo­lo­gis­ke ut­ford­rin­ger.

- Det må vi i så fall få klar­het i før en even­tu­ell fu­sjon, sier han.

Åpne pinse­ven­ner

Da Øre­bro Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le, Ans­gar og Høy­sko­len for Le­del­se og Teo­lo­gi ut­for­mert pla­ne­ne for et fel­les mas­ter­stu­di­um var Høg­sko­len i Staf­felds­gate også en av part­ner­ne. Men høg­sko­len trakk seg ut og ble hel­ler med i NLA-fu­sjo­nen.

- I øye­blik­ket er det Ans­gar og Øre­bro som er våre sam­ar­beids­part­ne­re. Vi er ikke stengt for å sam­ar­bei­de med andre hvis det er i sam­svar med vår vi­sjon. Men det fore­lig­ger ingen fu­sjons­pla­ner. Det som er vik­tig for oss er å klar­gjø­re vi­sjon, verdi og teo­lo­gi, og ta de vans­ke­li­ge sam­ta­le­ne på for­hånd, sier Karl Inge Tan­gen, kon­sti­tu­ert rek­tor ved Høg­sko­len for Le­del­se og Teo­lo­gi.

Mange sam­men

Hvis en fu­sjon mel­lom Høg­sko­len for Le­del­se og Teo­lo­gi, Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le og NLA Høg­sko­len blir en rea­li­tet vil føl­gen­de kirke­sam­funn/be­ve­gel­ser stå bak samme skole: Nor­mi­sjon, Norsk Lu­thersk Mi­sjons­sam­band, Den Nors­ke Mi­sjons­sel­skap, Indre­mi­sjons­for­bun­det, Nor­ges Kris­te­li­ge Stu­dent- og Skole­ung­doms­lag, Søn­dags­sko­len i Norge, Den Evan­ge­lisk Lu­thers­ke Fri­kir­ke, Pinse­be­ve­gel­sen, Bap­tist­sam­fun­net og Mi­sjons­for­bun­det.

- Et slikt sam­ar­beid ville vært uten­ke­lig da jeg var ung, men ikke i dag. Jeg tror det er mulig å få til, sier Rå­mund­dal ved Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le.

Dagen