Amerikanske småbarn blir slankere
Del
New York (NTB): Andelen amerikanske småbarn som lider av ekstrem overvekt har falt med hele 43 prosent de siste ti årene.

Mens 14 pro­sent av alle små­barn mel­lom to og fem år i USA var eks­tremt over­vek­ti­ge i 2004, er an­de­len nå falt til 8 pro­sent, viser tall gjen­gitt i Jour­nal of the Ame­ri­can Medi­cal As­socia­tion .

Fed­me­epi­de­mi­en i USA kan der­med være på retur, noe som på sikt vil spare det ame­ri­kans­ke sam­fun­net for store helse­ut­gif­ter.

Over­ras­kel­se

Den kraf­ti­ge ned­gan­gen kom­mer som en stor over­ras­kel­se både på fors­ker­ne og myn­dig­he­te­ne. Rett nok har de sett at ut­vik­lin­gen gikk i rik­tig ret­ning, men alle har trodd at det ville gå mye se­ne­re.

- Dette er førs­te gang vi har sett in­di­ka­sjo­ner på en be­ty­de­lig ned­gang i noen grup­pe, sier Cynt­hia Ogden ved Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion, til The New York Times .

- Dette er spen­nen­de, mener hun.

Liten andel

Ogden un­der­stre­ker at små­barn i al­de­ren to til fem år ut­gjør en liten andel av be­folk­nin­gen, og at den to­ta­le an­de­len ame­ri­ka­ne­re som er eks­tremt over­vek­ti­ge er like høy som tid­li­ge­re.

Rundt hver tred­je ame­ri­ka­ner er fort­satt å finne i ka­te­go­ri­en eks­tremt over­vek­ti­ge, mens an­de­len blant barn og ten­årin­ger er på 17 pro­sent.

Blant kvin­ner over 60 år øker an­de­len som lider av eks­trem over­vekt, noe som gjør at disse kvin­ne­ne også har økt ri­si­ko for hjer­te- og kar­syk­dom­mer og kreft.

Mind­re suk­ker

At ut­vik­lin­gen går i rik­tig ret­ning blant de yngs­te, er li­ke­vel godt nytt på leng­re sikt, slår eks­per­te­ne fast.

En av ho­ved­for­kla­rin­ge­ne er tro­lig at ame­ri­kans­ke små­barn i dag får i seg langt færre ka­lo­ri­er fra suk­ker­hol­dig drik­ke enn de gjor­de i 1999.

Flere mødre ammer også, noe som ofte gir en bedre vekt­ut­vik­ling hos barna deres.

Fors­ker­ne har kon­sta­tert at ame­ri­kans­ke små­barn ge­ne­relt får i seg færre ka­lo­ri­er enn for ti år siden. Ned­gan­gen er på 7 pro­sent blant gutte­barn og 4 pro­sent blant jente­barn.

Michel­le Obama

Myn­dig­he­te­ne har også gjen­nom­ført en rekke kam­pan­jer for å be­kjem­pe fedme blant barn, og blant dem som har en­ga­sjert seg sterkt for å få barn til å spise sun­ne­re og mo­sjo­ne­re mer, er USAs første­dame Michel­le Obama.

Hun var også raskt ute med å kom­men­te­re de gle­de­li­ge tal­le­ne.

- Jeg er hen­rykt over den fram­gan­gen vi har gjort de siste årene, når det gjel­der an­de­len eks­tremt over­vek­ti­ge blant våre yngs­te ame­ri­ka­ne­re, sier hun i en kom­men­tar.

©NTB

samfunn,slank,barn,michelle obama,utenriks,fedme,helse,usa,new york,fedmeepidemien