Aftenposten setter opp betalingsmur
Del
- Alle som øns­ker å lese mer enn åtte ar­tik­ler i uka, må tegne abon­ne­ment. Dette er en helt nød­ven­dig ut­vik­ling, sier sjef­re­dak­tør Hilde Haugs­gjerd.

Af­ten­pos­ten blir ikke len­ger gra­tis­avis på net­tet. I no­vem­ber inn­fø­rer avisa be­ta­ling for ikke-abon­nen­ter.

- Det har vært et kuns­tig skil­le mel­lom nett­le­sing og pa­pir­le­sing. Nå fjer­ner vi alle skil­ler mel­lom papir, nett og mobil og gjør all vår jour­na­lis­tikk og våre tje­nes­ter til­gjen­ge­lig i alle ka­na­ler. Vi tror våre abon­nen­ter vil opp­le­ve dette som en po­si­tiv ut­vik­ling, sier Aftenpostens sjef­re­dak­tør Hilde Haugs­gjerd.

Stav­an­ger Af­ten­blad gikk samme vei al­le­re­de før som­mer­en og Fædre­lands­ven­nen har hatt be­ta­lings­løs­ning i over ett år. Ber­gens Ti­den­de er også i ferd med å kjøre i gang en løs­ning med be­ta­ling for nett­avi­sen.

Riks­avi­se­ne VG og Dag­bla­det har for lengst etab­lert egne abon­ne­ments­løs­nin­ger på in­ter­nett, men mye av inn­hol­det er fort­satt gra­tis.

- Vi har stu­dert mange ulike løs­nin­ger og mener vi har fun­net den som pas­ser vår avis og våre le­se­re best. Den samme løs­nin­gen er valgt i flagg­ski­pet New York Times, der re­sul­ta­tet har vært svært po­si­tivt, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sond­re Gra­vir i Af­ten­pos­ten.

(©NTB)