Advents-tv fra julegryta
Del
TV-programmet «Håp i ei gryte», som har première søndag, vil gi det norske folk advent med smak av asfalt og hint av himmel.

Tan­ken  har mod­net noen år hos Frel­ses­ar­me­en. En idé om et ad­vents­pro­gram som kunne for­mid­le noe av or­ga­ni­sa­sjo­nens hjer­te i det som på mange måter er deres høy­se­song, ad­vent.

I sam­ar­beid med TV 2 og pro­duk­sjons­sel­ska­pet TV Inter har drøm­men blitt en rea­li­tet, med pre­miere søn­dag etter­mid­dag.

Med ar­me­ens «Suppe­buss» som stu­dio møter pro­gram­le­der Ka­ta­ri­na Flat­land både pro­fi­ler­te gjes­ter og de som van­lig­vis er gjes­ter hos Frel­ses­ar­me­en. Det blir altså plass til «høy og lav» rundt bål­tøn­nen som er satt opp uten­for bus­sen på Eger­tor­get for an­led­nin­gen. Mag­nus Grønne­berg, Ole Paus, Chris­tel Alsos og Heine Totland er blant de mer pro­fi­ler­te men­nes­ke­ne som vil snak­ke og synge om hjerte­var­me i ad­vents­ti­den.

- Vi ville ha et gate­nært pro­gram, på as­fal­ten, sam­ti­dig som det var på en na­sjo­nal arena. Eger­tor­get har nær­het til Stor­tin­get og Slot­tet og mange har et for­hold til det. I til­legg har jule­gry­ten stått der i snart hund­re år, og Suppe­bus­sen står også der før jul. For oss har det også vært vik­tig å vise om­fan­get og bred­den i ar­bei­det vårt, og gi et inn­blikk i hva jule­gryte­pen­ge­ne går til. På en måte er det en takk for gaven, til det nors­ke folk.

Søn­dag mar­ke­res star­ten på ad­vents­ti­den og ett nytt kirke­år. Pe­rio­den mel­lom førs­te søn­dag i ad­vent og jul er faste­tid. Den førs­te søn­da­gen pre­ges av teks­ter om Kris­tus, ærens Konge. Men Kris­tus vel­ter også penge­hand­ler­nes bord i for­tel­lings­teks­ten, en hand­ling som ofte tol­kes som et an­grep på en urett­fer­dig og ugu­de­lig pa­ra­sitt-prak­sis på of­fer­sys­te­met i tem­pel­et. Denne blan­din­gen av evan­ge­lisk for­kyn­nel­se og en­ga­sje­ment for rett­fer­dig­het pas­ser kan­skje greit på Frel­ses­ar­me­en. Det er ikke mange or­ga­ni­sa­sjo­ner med en evan­ge­li­se­ren­de pro­fil som lyk­kes med å være så av­holdt av fol­ket. Kan­skje er synet av glade men­nes­ker i uni­form ved en jule­gry­te i for­kant av jul noe av år­sa­ken.

- Vi har rundt 170 gry­ter på 100 stør­re og mind­re ste­der. De pen­ge­ne som kom­mer inn gjør at vi kan hjel­pe men­nes­ker i tiden frem mot jul, men er også vik­tig for ar­bei­det som fore­går året rundt.

- Hvil­ke behov mel­der seg hos folk i ad­vents­ti­den?

- Det er jo helt klart mange av de grunn­leg­gen­de be­ho­ve­ne. Litt eks­tra mat til jul, en ved­sekk, vin­ter­støv­ler for barna eller kan­skje en jule­gave man kan gi barna. Så er det noe som stik­ker enda dy­pe­re, nem­lig de mange som sit­ter alene. Å kunne ha fel­les­skap i dette som er fel­les­ska­pets tid.

- Hvem kan være med på å hjel­pe?

- Mye av vårt ar­beid er gjort av fri­vil­li­ge fra egne rek­ker og av folk som øns­ker å være fri­vil­li­ge i Frel­ses­ar­me­en. Før jul er det ikke et pro­blem med fri­vil­li­ge, men vi tren­ger folk hele året. Vi har mange flot­te fri­vil­li­ge, men har all­tid behov for flere.

Fol­ke­lig pro­fil til tross, helt klar av kri­tikk har or­ga­ni­sa­sjo­nen ikke gått. Blant annet fikk de i homo­fob-pri­sen av ma­ga­si­net Blikk i 2004 for sitt kon­ser­va­ti­ve stand­punkt i spørs­må­let om prak­ti­se­ren­de ho­mo­fi­le. Aune tror «Håp i ei gryte» kan ordne opp i noen mis­for­stå­el­ser.

- Det hand­ler jo om å vise frem ar­bei­det. Vi håper også å få opp­klart noen vrang­bil­der noen kan ha om hva vi egent­lig gjør.

- Vil det være plass til litt «frel­se», i til­legg til «suppe og såpe»?

- Vi er ikke redde for å være ty­de­li­ge om evan­ge­li­et. Det er ingen an­dakt, men vi møter jo men­nes­ker i me­nig­he­ter og korps rundt om­kring. Så det håper vi kom­mer klart frem, sier Aune som hit­til kun har sett bilde­ma­te­ri­ell fra opp­taks­si­tua­sjo­nen. Men det lover bra.

- Vi har vært stor­veis for­nøyd med det vi har sett.

Sam­ar­bei­det med Ka­ta­ri­na Flat­land, kjent fra «Som­mer­tid» og «Søn­ner av Norge» på TV 2, har gått godt.

- Hun er en utro­lig dyk­tig pro­gram­le­der som vir­ke­lig var in­ter­es­sert i ar­bei­det. Hun har gjort et dyp­dykk inn i ar­bei­det vi gjør.

Pro­du­sent Einar Matre hos TV Inter har hatt an­svar for pro­gram­met. Han har laget tv-pro­gram om Frel­ses­ar­me­en tid­li­ge­re, og kal­ler det en «takk­nem­lig ar­beid». De «gode his­to­rie­ne» flo­re­rer, både blant de fri­vil­li­ge og dem som Frel­ses­ar­me­en kal­ler sine gjes­ter. I førs­te epi­so­de møter vi Tor, en be­bo­er på En­sjø­hjem­met som Frel­ses­ar­me­en dri­ver i Oslo. Han får hjelp i en­som­he­ten etter at konen døde. Vi møter også en alene­mor som får mat og nød­ven­dig hjelp via slum­sta­sjo­nen.

- Hva har gjort ster­kest inn­trykk?

- Kan­skje det var å høre be­tje­nin­gen på Suppe­bus­sen for­tel­le om den opp­sø­ken­de virk­som­he­ten som dri­ves hele året. Å høre om ham de måtte tine opp før de kunne hjel­pe ham fordi skjeg­get hadde fros­set fast i isen. Det sier en del om hvor vik­tig det er å være til stede for disse men­nes­ke­ne.

Pro­du­sen­ten sier selv at ar­bei­det med pro­gram­met har blitt en på­min­nel­se om hvor vik­tig det er å bry seg. At det ikke all­tid skal så mye til for å over­vin­ne en­som­he­ten. Og at det er eks­tra mye sår­het rundt julen.

- Vi er litt hud­løse da. Det blir mye kos for dem som har kos, og mye en­som­het for dem som har det, sier han.

- Tv er jo et for­mat der det gjer­ne hand­ler om å bli mest mulig un­der­holdt. Det skal jo være ko­se­lig, men sam­ti­dig er det flott å lage noe som be­rø­rer folk litt. Det hand­ler om ekte liv og ekte his­to­ri­er. For oss er det en drømme­si­tua­sjon.

samfunn,richard tybring aune,tro,innenriks,frelsesarmeen,oslo,kristenliv,einar matre,ole paus,heine totland,christel alsos,jul,magnus grønneberg,julegryta,suppebuss,tv,advent,tv inter,egertorget,tv 2,katarina flatland,frelse