Advarer mot Frps alkoholpolitikk
Del
- Frp bør ikke få gjennomslag for én ting, sier Kari Lossius ved Bergensklinikkene, om alkoholpolitikken i en ny regjeringserklæring.

To dager før val­get lan­ser­te de fire ikke-so­sia­lis­tis­ke par­ti­ene et løft for ru­som­sorg og psy­kisk helse. Sam­ti­dig har flere av dem en li­be­ral hold­ning til al­ko­hol .

- Det er et pa­ra­doks. Det er al­ko­hol som er den størs­te helse­po­li­tis­ke ut­ford­rin­gen i dag, sier kli­nikk­di­rek­tør Kari Los­si­us ved Ber­gens­kli­nik­ke­ne.

Al­ko­hol­ska­der

Hun taler varmt for KrFs stren­ge og re­strik­tiv linje i al­ko­hol­po­li­tik­ken.

- Fors­ker­ne i Norge er enige i at jo bil­li­ge­re og let­te­re det er å få tak i al­ko­hol, jo mind­re kon­troll, og jo mer vil kon­su­met stige. Det vil også bli flere al­ko­hol­ska­der, sier Los­si­us.

Hun ad­va­rer mot å sette i verk alle punk­te­ne i Frps al­ko­hol­po­li­tikk.

- Det vil tro­lig føre til mer vold, flere barn som ut­set­tes for voks­nes ru­s­at­ferd, og flere helse­ska­der. Det er dår­lig helse­po­li­tikk å følge Frp, sier psy­ko­lo­gen.

- Må ta an­svar

Frp «tror en mer li­be­ral al­ko­hol­po­li­tikk vil føre til et mer av­slap­pet for­hold til al­ko­hol og til sun­ne­re drikke­va­ner, samt få om­set­ning av al­ko­hol inn i lov­li­ge for­mer», iføl­ge parti­pro­gram­met.

- Da mis­ter vi so­li­da­ri­te­ten, som er mye vik­ti­ge­re. Vi som hånd­te­rer al­ko­hol må ofre litt for at andre skal få det bedre, sier Los­si­us.

Hel­ler ikke hun tror at Frp vil få gjen­nom­slag for al­ko­hol­po­li­tik­ken i re­gje­ring.

- Da må de bli for­nuf­ti­ge og ta an­svar. Her bør ikke Frp få gjen­nom­slag for én ting. Det er ikke øns­ke­lig i det hele tatt å opp­he­ve Vin­mono­po­let eller endre al­ders­gren­sen for kjøp av sprit, sier Los­si­us.

DAGEN