21 drap i Norge hittil i år
Del
I svært mange av sa­ke­ne er per­soner i nær re­la­sjon til of­fe­ret sik­tet.

To­talt ble 29 per­soner drept i Norge i fjor og 34 per­soner året før, iføl­ge sta­ti­stik­ken til Kripos.

De fles­te drap blir be­gått i det pri­va­te rom, av en gjer­nings­mann som of­fe­ret kjen­ner. De siste årene har Kripos imid­ler­tid re­gist­rert en øk­ning av saker med ukjent re­la­sjon mel­lom gjer­nings­mann og offer, men i 2009 gikk dette kraf­tig til­ba­ke.

Antall anmeldelser økt

De siste fem årene har an­tal­let an­meld­te saker som gjel­der vold i nære re­la­sjo­ner, økt med 75 pro­sent, viser tall fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet.

I årets til sam­men 21 draps­sa­ker her hjem­me, ser det ut til at i minst 14 av sa­ke­ne har of­fe­ret nær re­la­sjon til den sik­te­de. Den siste saken er ons­da­gens draps­sak i Grue i Opp­land, hvor en 17 år gam­mel jente fra Af­gha­ni­stan ble fun­net drept. En lands­mann som også skal være far til hen­nes sav­ne­de to år gamle barn, er etter­lyst og sik­tet for dra­pet. (©NTB)

samfunn,grue,drapssak,oppland,krim,kriminalitet,afghanistan,norge,politi,innenriks,drap