NTB får kritikk av PFU for sak om vaksinering av palestinere
Pressens Faglige Utvalg retter kritikk mot NTB for brudd på Vær varsom-plakatens regler om bredde av kilder i en sak om vaksineringen av palestinere i Israel.
Leder i Pressens faglige utvalg (Pfu) Anne Weider Aasen sammen med resten av Pfu under et tidligere møte. Foto: Terje Pedersen / NTB
Leder i Pressens faglige utval
...
Leder i Pressens faglige utvalg (Pfu) Anne Weider Aasen sammen med resten av Pfu under et tidligere møte. Foto: Terje Pedersen / NTB
Del

NTB var klaget inn for PFU av interesseorganisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) som mente nyhetsbyrået brøt flere punkter i Vær varsom-plakatens regler i en sak om vaksinering av palestinere i de okkuperte israelske områdene på Vestbredden og Gazastripen.

Saken ble publisert 10. januar og hvor blant andre generalsekretæren i Amnesty Norge og statsminister Erna Solberg (H) kommenterte problemstillingen.

MIFF mente NTB hadde brutt flere regler i plakaten, blant annet retten til samtidig imøtegåelse eller tilsvar, og for feilaktige opplysninger. Organisasjonen trakk i klagen fram at NTB utelot at Israel ikke har myndighet til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene, og at Verdens helseorganisasjon (WHO) og palestinske selvstyremyndigheter selv koordinerer vaksinearbeidet.

– Burde vært bedre opplyst

NTB viste til at en rekke medier, internasjonale organisasjoner og ledere har problematisert at palestinerne ikke er omfattet av det israelske vaksineprogrammet.

Konklusjonen etter onsdagens diskusjon i utvalget endte med at NTB får kritikk for å ha brutt punk nummer 3.2 fordi saken burde vært bredere opplyst, men at det ikke rettes kritikk for de øvrige ankepunktene MIFF anførte.

Utvalget peker på at det ved utelatelse av flere opplysninger som MIFF har påpekt, ble skapt et misvisende inntrykk og at leserne ikke ble tilstrekkelig opplyst.

– Selv om imøtegåelsesretten ikke ble utløst, og PFU heller ikke finner direkte feil av den typen som må rettes, mener utvalget at omtalen er presseetisk problematisk når slike opplysninger som klager har pekt på, er utelatt, skriver PFU i sin konklusjon.

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim sier avgjørelsen vil bli tatt til etterretning.

– Vi tar PFUs uttalelse til etterretning. Vi skal nå lese den grundig og bruke den videre i vårt løpende etikkarbeid i redaksjonen, sier Sørheim.

Her er uttalelsen fra PFU:

«NTB sendte i januar 2021 ut en artikkel med tittelen «Palestinerne må se langt etter koronavaksine». Det kom fram at Israel lovet å vaksinere alle sine innbyggere over 16 år før utgangen av mars, men at tilbudet ikke gjaldt millioner av palestinerne som lever under israelsk okkupasjon. Amnesty reagerte sterkt på dette.

Klager er interesseorganisasjonen Med Israel for fred (MIFF), med samtykke fra Israels ambassade. Slik klager ser det, har NTB gitt et feilaktig bilde av situasjonen og utelatt viktige opplysninger, som at Israel ikke har myndighet til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene, og at WHO og palestinske selvstyremyndigheter selv koordinerer vaksinearbeidet.

Det vises også til Oslo-avtalen, som ga helseansvar for palestinerne til palestinske selvstyremyndigheter. Israel har dessuten signalisert samarbeid om vaksiner, skriver klager. Etter klagers mening skulle det feilaktige inntrykket som ble skapt vært rettet opp. Dessuten mener klager at Amnesty Norges generalsekretær kommer med sterke beskyldninger som israelske talspersoner skulle fått imøtegått samtidig.

NTB viser til at en rekke medier, internasjonale organisasjoner og ledere har problematisert det faktum at palestinerne ikke er omfattet av det israelske vaksineprogrammet. NTB anfører at det ikke er uenighet om opplysningen, og at deres omtale er basert på etablerte fakta. Når det gjelder uttalelsene fra Amnestys generalsekretær, mener NTB det må anses som del av en løpende debatt, der de ulike aktørene får komme til orde over tid. NTB erkjenner at skillet mellom hva som kan anses som løpende debatt, og hva som krever samtidig imøtegåelse eller tilsvar ikke alltid er helt klart, og imøteser derfor PFUs vurdering av dette.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager reagerer på NTBs konstaterende og kritiske vinkling. Samtidig kan PFU ikke se at opplysningen om at palestinerne ikke var inkludert i Israels vaksinestrategi, isolert sett var feil da den ble publisert. PFU minner om at det er en del av pressens samfunnsrolle å sette søkelys på mektige samfunnsaktører, stater og myndigheter, herunder deres fordeling av vaksiner og håndtering av en pågående pandemi.

Som PFU har påpekt tidligere, er det imidlertid sentralt at mediene yter kritiserte parter rettferdighet og synliggjør eventuelle motforestillinger, ikke bare av hensyn til omtalte, men også slik at publikum skal bli mest mulig opplyst.

I dette tilfellet konstaterer utvalget at det benyttes kraftige ord og rettes sterk kritikk mot den israelske regjeringen. Slik PFU ser det, handler det likevel ikke om den typen sterke beskyldninger som utløser rett til samtidig imøtegåelse, jf. 4.14 i Vær varsom-plakaten (VVP).

Det er derimot snakk om en type angrep og karakteristikker som stater og myndigheter må tåle i en løpende nyhetsdekning, og som utløser rett på å få komme til orde i ettertid, jf. VVP 4.15 om tilsvar. Etter utvalgets mening må det være større takhøyde når det er snakk om kritikk mot myndigheter, stater og politikk, enn enkeltpersoner. PFU mener det også må kunne forventes at slike instanser kan ta til motmæle i spaltene.

Selv om imøtegåelsesretten ikke ble utløst, og PFU heller ikke finner direkte feil av den typen som må rettes, jf. VVP 4.13, mener utvalget at omtalen er presseetisk problematisk når slike opplysninger som klager har pekt på, er utelatt. Slik utvalget ser det, var dette relevant informasjon som burde vært tatt med for å belyse saken bredere, jf. VVP 3.2. Etter utvalgets mening innebar fraværet at det ble skapt et misvisende inntrykk, og publikum ble ikke tilstrekkelig opplyst.

NTB har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten (VVP).

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorff Joys og Melissa Jocelyn Lesamana»

pfu-ntb,innenriks,nyheter,Medisin og helse,medier,norge,Riksnyheter,midtøsten,Israel - Palestina