– Regjeringen bekrefter sitt finansieringsansvar
KA er fornøyd med regjeringens forslag til finansiering av Den norske kirke.
FORNØYD: Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for regjeringens kirkesignaler i forslaget til statsbudsjett. Foto: Stein Gudvangen, KPK
FORNØYD: Administrerende direk
...
FORNØYD: Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for regjeringens kirkesignaler i forslaget til statsbudsjett. Foto: Stein Gudvangen, KPK
Del

– Med forslaget til statsbudsjett for 2021 bekrefter regjeringen at overgangen til ny trossamfunnslov ikke svekker det ansvaret stat og kommune har for finansieringen av tros- og livssynssamfunn, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs i en pressemelding onsdag.

Hun kommenterer regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram klokka 10 på formiddagen.

Glad for anerkjennelse

Hun sier seg glad for at regjeringen stadfester og anerkjenner kirkens viktige rolle og samfunnsoppdrag.

– Kirken er et ankerfeste i folks liv over hele landet. I en tid der mange opplever økt ensomhet og uro, er lokalkirkens tilbud og fellesskap for alle aldersgrupper viktige. Sammen med resten av frivillig sektor utgjør kirken en essensiell del av den sosiale motkonjunkturpolitikken samfunnet trenger, mener Halvorsen Hougsnæs.

På plussiden har hun merket seg formuleringer som at «Den offentlege finansieringa av Den norske kyrkja skal leggje til rette for at kyrkja held fram som ei landsdekkjande folkekyrkje med ei sterk lokal forankring, slik at medlemmar av kyrkja kan gå til gudsteneste og få del i andre kyrkjelege tenester der dei bur.»

Videre skriver regjeringen at Den norske kirke er «...ein viktig bidragsytar til det frivillige arbeidet blant barn og ungdom, ikkje minst innanfor trusopplæringa, diakonien og det lokale musikk- og kulturlivet.»

Det vert også lagt vekt på Den norske kirke skal være en lokalt forankret folkekirke.

For at dette skal lykkes «...må prestetenesta alle stader ha gode rammevilkår og dei mange kyrkjebygga haldast ved like. Kyrkjebygga gir identitet til den einskilde bygda eller bydelen, og mange har stor kulturhistorisk verdi.», står det.

2,25 milliarder

I budsjettforslaget er det satt av 2,257 milliarder kroner til Kirkerådet som blant annet har ansvaret for drøyt 1400 av de ansatte i Den norske kirke. Dette er en viss økning fra 2020 da posten var på 2,198 milliarder.

Økningen innebærer ingen reell økning, men er en justering som tar høyde for forventet lønns- og prisvekst. Bevilgningen utgjør ifølge KA en tredjedel av de samlede bevilgningene til Den norske kirke. Resten står kommunene for.

– Det regjeringen har lagt fram, både av tall og tekst, bygger videre på de forutsetninger som ble lagt av Stortinget i vår om at også kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirke skal videreføres, sier KA-sjef Halvorsen Hougsnæs.

den norske kirke,kirken,regjering,statsbudsjettet,kirkebygg,vedlikehold,restaurering,marit halvorsen hougsnæs