RUSOMSORG: Frelsesarmeens rusb
...
RUSOMSORG: s rusbehandlingssted Håpets Dør i Fetsund lukket dørene i 2009, men gjenoppsto i 2012 etter en vunnet anbudsrunde i Helse Sørøst. Foto: Frelsesarmeen
Ideelle kan få anbuds-prioritet
Del
Regjeringen har lagt fram forslag til en ny forskrift som slår fast at stat, fylke og kommune har rett til å reservere anbudsrunder for anskaffelser av helse- og sosiale tjenester for ideelle organisasjoner.

Det betyr at enkelte anbudsrunder blir forbeholdt ideelle aktører som Frelsesarmeen, Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

I Anskaffelesesloven står det at departementet kan gi særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Men nå vil altså ordningen nedfelles i lovverket i form av en forskrift. Den er nå sendt ut på høring av nærings- og fiskeridepartementet med høringsfrist 23. november.

Vil legge til rette

I høringsdokumentet står det blant annet at «Regjeringen har et ønske om å legge til rette for at ideelle aktører tilbyr helse- og sosialtjenester og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for disse aktørene.

Ønsket er knyttet til de ideelle organisasjonenes kvaliteter og karakter og ønsket om å bevare disse.»

Regjeringen påpeker videre at de ideelle aktørene har en merverdi i samfunnet og gir samfunnsfordeler utover leveransen av de aktuelle helse- og sosialtjenestene.

– Ideelle organisasjoner og virksomheter er opptatt av brukernes medvirkning på individ- og systemnivå og har hatt tradisjon for å skape nye tjenestetilbud. Ideelle organisasjoner har også en kultur for samarbeid med andre aktører og bruk av frivillige.

Dette medfører at brukerne på enkelte tjenesteområder blir fulgt opp gjennom ulike tilbud og kontakt også etter leveransen av tjenester. En slik tilgang til oppfølging, aktiviteter og sosialt fellesskap gir overganger fra institusjon til dagliglivet som kan bygge opp under den rehabiliterende effekten etter institusjonsopphold på en måte som forebygger eller utsetter kostnadskrevende re-innleggelser, argumenterer altså næringsdepartementet.

EØS-regelverket

Gjennom EØS-regelverket er Norge forpliktet til å utlyse anbud på offentlige innkjøp over en viss sum. Norge har dessuten ikke anledning til å favorisere enkeltaktører i slike anbudsrunder.

Det viser seg likevel at EØS-regelverket gir handlingsrom for spesialbehandling av ideelle aktører innenfor helse- og sosialtjenester. Den muligheten vil altså regjeringen benytte seg av fullt ut.

I sin begrunnelse for en positiv diskriminering av ideelle aktører påpeker regjeringen videre at «ideelle organisasjoner ikke har profitt som hensikt, og heller jobber for sosiale formål eller samfunnets beste.

Eventuelle overskudd fra kontraktene skal gå tilbake til tjenestene, eller til andre sosiale formål. Også dette kan ha positive konsekvenser for samfunnet som helhet, selv om det er tale om kvalitative fordeler som vanskelig lar seg tallfeste.»

Ideelle organisasjoner?

I høringsnotatet tar departementet også opp selve definisjonen av en ideell organisasjon. Det finnes nemlig ingen lovfestet og enhetlig definisjon av hva som utgjør en ideell organisasjon.

Derfor foreslår departementet at ideelle organisasjoner skal forstås som «organisasjoner som arbeider utelukkende for et sosialt formål for fellesskapets beste og som reinvesterer eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål.»

Ideelle organisasjoner,anskaffelser,fortjeneste,helsetjenester,konkurranse,overskudd,profitt,reservering,sosiale tjenester,eøs,eøs-retten,blå kors,kirkens bymisjon,norsk folkehjelp,frelsesarmeen,røde kors,frivillighet,dugnad