RETTSMØTE: Bloggeren Jan Kåre
...
RETTSMØTE: Bloggeren Jan Kåre Christensen kan komme til å møte pastor Jan-Aage Torp (sittende bak) i retten på nytt. I Oslo tingrett var også Torps kone, Aina Anine Lanton Torp (ved veggen), mens Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (stående i midten) satt på pressebenken. Foto: Stein Gudvangen
Anker sjikane-dom
Del
Bloggeren Jan Kåre Christensen anser seg urettferdig behandlet av Oslo tingrett sammenlignet med sin motpart Jan-Aage Torp og anker til lagmannsretten.

Bistandsadvokat Brynjar Melings ankegrunner er både rettsanvendelsen og bevisvurderingen etter dommen der hans klient i januar ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».

Christensen er dømt for på sin Himmelske Blogg å ha kalt Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk samt kalt ham en «horkarl», noe som er Christensens teologiske hovedanklage.

– Feil lovanvendelse

I sitt støtteskriv går Meling prinsipielt til verks. Han mener straffelovens paragraf 390a må vike for prinsippet om ytringsfrihet slik den er beskyttet både i grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Han støtter tingrettens utgangspunkt, at loven rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd (...) krenker en annens fred», men mener tingretten både bruker forarbeidene til loven feil og ikke viser til tidligere dommer på riktig måte.

Les også:

Pastoralt gjørmebad

Christensen dømt for bloggsjikane

Bibeltime fra vitneboksen

Christensen går for full frifinnelse i retten

Pastor krever erstatning etter netthets  

Om, ikke til

Når det gjelder lovens forarbeider, spesifiseres det at loven er myntet blant annet på sjikanøse telefonoppringninger.

Christensen har aldri kontaktet Torp, hverken via oppringninger eller tekstmeldinger, og han har heller ikke oppsøkt Torp. Meling anfører derfor at blogg-ytringer må falle utenfor det paragraf 390a er ment å ramme. Christensen har altså ytret seg om og ikke til Torp.

Meling mener at tingretten har gjort en såkalt «utvidende tolkning» av lovparagrafen og «strekker» fakta.

Dommen mot Christensen viser til en annen dom der en tiltalt hadde hengt opp en mengde plakater i fornærmedes nærmiljø, med navn og personopplysninger. Her ble altså fornærmede oppsøkt, og saken er etter Melings mening derfor ikke sammenlignbar.

Han mener videre det taler til sin klients fordel at man aktivt på søke på nettet etter Christensens ytringer om Torp. Han påpeker at retten har sett bort ifra at Torp selv har bidratt til å spre Christensens ytringer gjennom sine motinnlegg.

– Mangelfull dom

Meling mener retten ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på at pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken Restoration er en offentlig person. En slik posisjon må medføre at man har «en høyere tålegrense enn andre mht. hva han må akseptere av kritikk av sin person og den aktivitet han bedriver», skriver Meling.

Han mener retten heller ikke har lagt tilstrekkelig vekt på Torps språkbruk overfor Christensen. Han trekker fram uttrykk som «Anders Behring Breivik-sympatisør», «demon», «lystløgner», og «ryktespreder» med mer. Dette er provoserende uttrykk som gjør at Christensen måtte få reagere.

Torps reaksjon, såkalt retorsjon, bør gi grunnlag for at Christensen ikke straffes, mener Meling, fordi: «Fornærmedes bidrag til debatten har ikke på noen måte bidratt til å dempe konfliktnivået i debatten, og uansett er det tale om uttalelser som har bidratt til å høyne terskelen for hva Torp selv må tåle av angrep». Han mener Torps ordbruk av mange vil oppfattes som «betydelige mer krenkende» enn Christensens.

Meling viser også til frifinnelsen i den såkalte Bootboys-dommen fra Askim der kraftige utfall mot innvandrere og jøder ble godtatt fordi de ble vurdert som utledet av politisk program, ikke som trusler.

– Riktig dom

Politiadvokat Dag Paulsen ved Manglerud politistasjon i Oslo var aktor i tingretten. Han bekrefter at det er levert inn en anke fra Christensen til Oslo tingrett.

Han understreker at det ikke er gitt at det blir noen behandling av saken i Borgarting lagmannsrett.

– Det er ikke ubetinget gitt at det er ankeadgang, men det er vanskelig å vite hvordan lagmannsretten vil vurdere dette, sier han til Dagen.

– Vil det, sett fra politiets side, være nyttig å få en vurdering av saken i lagmannsretten?

– Nei, ikke for vår del. Jeg mener dommen i tingretten er riktig og at den skal bli stående. Men jeg skjønner at man kanskje i rettssystemet vil slippe saken igjennom til lagmannsretten så man får en avgjørelse på hvor grensen skal gå, svarer Paulsen som i går ennå ennå ikke hadde lest advokat Melings støtteskriv.

Til Strasbourg?

Christensen har på sin Himmelske blogg, blog.janchristensen.net, allerede sagt at han ønsker å anke sin sak både til Høyesterett og til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg – om nødvendig.

Anken viser til menneskerettighetserklæringen og at dommen i tingretten «krenker Jan Kåre Christensens religions- og ytringsfrihet». Denne retten gjelder også utsagn som virker «støtende, sjokkerende eller som foruroliger», skriver advokat Meling som mener disse strenge kravene til begrensning av ytringsfriheten ikke er oppfylt i saken.

Nå blir det opp til Borgarting lagmannsrett å bedømme om saken er av en slik prinsipiell viktighet at den skal behandles der.

aina anine lanton torp,anders behring breivik,anke,askim,blogg,bootboys,borgarting lagmannsrett,brynjar meling,dag paulsen,himmelske blogg,høyesterett,jan kåre christensen,jan-aage torp,janchristensen.net,manglerud politistasjon,menneskerettighetsdomsstolen,oslo tingrett,oslokirken restoration,sjikane,strasbourg