MAKT: Åpen folkekirke kan best
...
MAKT: Åpen folkekirke kan bestemme mye av det som skal vedtas på Kirkemøtet de neste årene. Men spørsmålet er om de vil opptre som en blokk. Her avstemning fra årets møte. Foto: Johannes Ek Reindal
Slik vil Stålsett bruke makten i kirken
Del
Delegater fra Åpen folkekirke vil ha ledervervet i Kirkerådet og flertall i sammensetningen av rådet.

– Jeg synes ikke det er unaturlig, gitt valgresultatet, at den nye kirkerådslederen er en av delegatene tilknyttet Åpen folkekirke, sier Sturla Stålsett, leder av Åpen folkekirke .

Organisasjonen vil bli en betydelig maktfaktor på de neste fire kirkemøtene. De har fått et flertall av sine delegater inni kirkens øverste organ og kan dermed bestemme mye.

KOMMENTAR: Når Åpen folkekirke får makten

Det endelige resultatet viser at Åpen folkekirkes også har knapt flertall i syv bispedømmeråd, mens det er flertall for nominasjonskomiteens lister i Møre og Agder- og Telemark, og flertall mot vigselsliturgi av likekjønnede. I Bjørgvin og Stavanger er det heller ikke flertall for slik liturgi.

Makt

Åpen folkekirke skal ha landsmøte i februar. Det organisasjonen der avgjør vil ha tydelig innvirkning på Kirkemøtet. Et stridstema, som ikke er nevnt i programmet til organisasjonen, er om man skal gå for én felles liturgi eller om man skal ha to. Bispemøtet er enstemmig om at det må bli to liturgier, mens Stålsett har gått ut og sagt at det ikke er ønskelig.

– Det blir naturlig å drøfte saken på vårt årsmøte. Men vi kan ikke så tvil om at likekjønnet ekteskap har samme status og likeverd som ulikekjønnet. Slik sett kan det bare være ett ekteskap i kirken. Så blir spørsmålet hvordan dette utformes liturgisk. Vi ønsker en felles liturgi som ivaretar bredden.

Stålsett er også klar på hvem som bestemmer.

– Det er hverken bispemøtet eller kirkerådet som avgjør dette. Det er det nye kirkemøtet som bestemmer. Der er det delegatene, fra Åpen folkekirke eller fra nominasjonskomiteens lister, som vil forme denne debatten og avgjørelsen.

– Ser du for deg kun én liturgi når bispemøtet har vært så tydelig på to?

– Jeg ser for meg at dette må finne en løsning. Vi trenger en ny felles liturgi. Samtidig som de to ekteskapsforståelsene i kirken skal ivaretas. Jeg mener å registrere bevegelse på dette punktet, jeg tror Kirkemøtet vil finne en løsning.

Vil ha to

Karin-Elin Berg har 6 år på Kirkemøtet bak seg, og stilte ved årets valg til gjenvalg denne gangen på topp av Åpen folkekirkes liste i Borg. Hun ser det som naturlig at neste leder av Kirkerådet kommer fra Åpen folkekirke og at delegatene fra Åpen folkekirke står sammen i noen saker de har gått til valg på.

– Men utover det kan det ikke være noe bundet mandat fra organisasjonens side. Det betyr ikke at vi ikke er enige. Mange av oss har felles grunnholdning i en rekke spørsmål. Men jeg ser ikke for meg at vi opptrer som en blokk på Kirkemøtet.

– Hva med sammensetningen av Kirkerådet? Dere har stor makt til å forme det?

– Det er litt tidlig å si, det kommer an på hvem som stiller til valg. Hele dynamikken i Kirkerådet, mellom prester og lekfolk, må tas hensyn til. Åpen folkekirke har sagt hele tiden at vi vil ta hensyn til meningsmangfoldet. Samtidig har det vært konservativt flertall i Kirkerådet denne perioden, noe de konservative på Kirkemøtet sørget for. Det er ikke unaturlig at de går for et mer liberalt Kirkeråd denne gang.

Berg mener det må mye tenkning og samtale til før man lander på om kirken skal ha en eller to vigselsliturgier. Og, ikke minst, hvordan de skal utformes.

– I utgangspunktet har jeg tenkt at det skulle lages én ny, felles liturgi. Samtidig registrerer jeg innspillet fra biskopene om at det bør være to liturgier. Kanskje må løsningen bli at vi beholder den nåværende liturgien for ulikekjønnede par, mens det utarbeides en ny liturgi som kan brukes av alle. Men dette må vi bruke noe tid på å diskutere, ikke minst hvordan en ny liturgi skal utformes.

Bruke makta

Gard Realf Sandaker-Nielsen er fersk delegat på Kirkemøtet, fra Oslo og Åpen folkekirke.

– Det viktigste er at vi nå skal få slutt på diskrimineringen i Den norske kirke ved å få vedtatt en ny liturgi. Det er på kort sikt det viktigste mandatet vi har fra velgerne, sier han.

På lenger sikt mener han videre demokratiutvikling i kirken er en viktig sak, blant annet gjennom den store saken om kirkeordning. Han mener også at Åpen folkekirke må få betydelig innflytelse i Kirkerådet.

– Når medlemmene i Den norske kirke har vært så tydelige i sin stemmegivning ved kirkevalget, er det naturlig at vår linje får flertall i Kirkerådet. Samtidig som vi ikke kan forskuttere valget.

– Bør det bli to liturgier?

– Det viktigste er å få slutt på diskrimineringen og at også lesbiske og homofile skal få feire samlivet sitt i kirken. Både bispemøtet og nåværende Kirkeråd bør ta innover seg det massive signalet som medlemmene i kirken har sendt. Det perspektivet må med i alle forhandlinger og diskusjoner. Jeg tolker bispemøtets vedtak dit hen at det ikke vil være noe i veien for at alle par vil kunne bruke den nye liturgien de foreslår. Det er viktig for meg at den ekteskapsforståelsen som nå har flertall i Kirkemøtet også blir realitet i liturgien.

– Vil dere opptre som en blokk på Kirkemøtet?

– Vi er valgt på et program hvor vi representerer Åpen folkekirke på Kirkemøtet. Samtidig er vi enkeltpersoner som har egne preferanser og tanker. Men jo mer vi er enige og står sammen jo større mulighet har vi til å påvirke utviklingen i kirken. Den makten er det naturlig at vi bruker så mye som mulig, samtidig som vi ikke skal diktere noen, sier han.

Ferdig vedtatt?

– Kommer mye til å bli vedtatt på deres årsmøte, Stålsett? Dere har jo flertall?

– Årsmøtet vårt vil ikke ha mulighet til å diskutere alle de kompliserte sakene som ligger i Kirkemøtet. Det er ikke slik at sakene er opp og avgjort etter vårt årsmøte. Vi har tillit til at våre delegater både forvalter den plattform de er valgt på og forvalter dynamikken i Kirkemøtet.

Han tror ikke Åpen folkekirkes delegater vil være enige seg i mellom i alle sakene på Kirkemøtet.

– Noen saker vil sprike, i andre vil vi være mer tydelig og ha vekt inn i forhandlingene.

den norske kirke,kirkemøtet,kirkevalget 2015,kjønnsnøytral vigsel,levende folkekirke,sturla stålsett,vigselsliturgi,åpen folkekirke,karin-elin berg,kirkerådet,konservativ,liberal,bispemøtet,ekteskapsforståelse,ekteskap,ekteskapet,homofili,likekjønnet ekteskap,liturgi,kirken,gard realf sandaker-nielsen