Toppolitikere hevet millioner i etterlønn
Del
Fem statsråder og statssekretærer i den avgåtte rødgrønne regjeringen opprettet egne PR-firmaer, pådro seg karantene og fikk utbetalt full etterlønn i tre ekstra måneder.

Denne nyhetssaken er fra 2014:

VG skrev for­ri­ge uke at tid­li­ge­re stats­råd Karl Eirik Schjøtt-Pe­der­sen (Ap) vedStats­mi­nis­te­rens kon­tor fikk mak­si­mal etter­lønn fra sta­tenfordi han star­tet kon­su­lent­sel­skap og der­med ble ilagtka­ran­te­ne.

En rekke do­ku­men­ter VG har fått inn­syn i viserat også de tid­li­ge­re stats­rå­de­ne Anne-Gre­te Strøm-Erich­sen (Ap) og Grete Fa­re­mo (Ap) samt de tid­li­ge­restats­sek­re­tæ­re­ne Erik Lahn­stein (Sp) og Roger In­ge­brigt­sen (Ap) gjor­de det samme ettervalg­ne­der­la­get i fjor høst.

Alle stats­rå­der og stats­sek­re­tæ­rer utenannen jobb å gå til får etter­lønn i én måned fra de går av, meniføl­ge avi­sen endte noen av de mek­tigs­te po­li­ti­ker­ne iNorge opp med seks gan­ger så mye.

Til sam­men har de fem fått over 2,6 mil­lio­nerkro­ner i etter­lønn.

Schjøtt-Pe­der­sen, Strøm-Erich­sen, Fa­re­mo ogLahn­stein av­vi­ser be­stemt at målet med å opp­ret­tefore­ta­ke­ne var å motta etter­lønn i tre må­ne­der eks­tra.

In­ge­brigt­sen er in­for­mert om at VG skri­verom saken, men har ikke be­svart avi­sas hen­ven­del­ser.

Hvil­ke stats­rå­der og andre po­li­ti­ke­re somfår ka­ran­te­ne, av­gjø­res av Re­gje­rin­genska­ran­tene­ut­valg.

samfunn,regjering,innenriks,politikk,valg,arbeiderpartiet,sp,ap,økonomi,anne-grete strøm erichsen,grete faremo,karl eirik schjøtt-pedersen,statsråder,karantene