Over ordet «POLITI» på bakdøre
...
Over ordet «POLITI» på bakdøren til politibilene kommer nå riksvåpenet tilbake, etter å ha vært borte et års tid. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Korset kommer tilbake på politibilene
Del
Justisdepartementet har bestemt at riksvåpenet skal tilbake på politibilene. Det betyr at norske politibiler igjen vil kjøre med kors på seg.

- Dette synes jeg er fan­tas­tisk bra. Det er bra i for­hold til at po­li­ti­et skal gjen­kjen­nes i en rett­stat og at om­døm­me til po­li­ti­et blir bed­ret, sier Per Sand­berg, nest­le­der i Frem­skritts­par­ti­et og tid­li­ge­re jus­tis­po­li­tisk tals­mann. Sand­berg er en av de som har kjem­pet for å få riks­vå­pe­net til­ba­ke.

På­legg fra stats­rå­den

Det var mye opp­styr da riks­vå­pe­net for­svant fra po­liti­bi­le­ne i den siste end­rin­gen av uni­for­me­rin­gen av po­liti­bi­ler for omlag ett år siden. Noe av kri­tik­ken kom av at riks­vå­pe­net ble borte, mens andre var kri­tis­ke til at kor­set ble borte. Kor­set er en na­tur­lig del av po­li­ti­ets etat­sem­blem.

I et brev som jus­tis­de­par­te­men­tet send­te til po­li­ti­et på tirs­dag denne uken blir de bedt om umid­del­bart å star­te ar­bei­det med å gjen­inn­føre riks­vå­pe­net på po­li­ti­ets uni­for­mer­te kjøre­tøy.

Det var i midt­en av de­sem­ber at Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet tok kon­takt med po­liti­di­rek­to­ra­tet og ba om at de star­tet et ar­beid med å få riks­vå­pe­net til­ba­ke på po­li­ti­ets uni­for­mer­te biler.

600.000 kro­ner

Etter en måned kom Po­liti­di­rek­to­ra­tet til­ba­ke med to al­ter­na­ti­ver. Det enk­les­te for­sla­get var å plas­se­re riks­vå­pe­net over teks­ten «PO­LI­TI» på bak­dø­re­ne på hver side av bilen.

Al­ter­na­ti­vet var å be de­sign­by­r­å­et Itera Ga­zet­te om å lage en helt ny de­sign på po­liti­bi­le­ne, der riks­vå­pe­net er en na­tur­lig del av de­sig­net. Det siste al­ter­na­ti­vet ville nærme seg ti mil­lio­ner kro­ner.

Denne uken svar­te jus­tis­de­par­te­men­tet at de øns­ket å velge det førs­te al­ter­na­ti­vet. Det vil på­fø­re po­li­ti­et en eks­tra­kost­nad på 660.000 kro­ner.

Det er po­li­ti­ets uni­for­mer­te biler som når får riks­vå­pe­net til­ba­ke på dø­re­ne. To­talt er det snakk om 220 kjøre­tøy. I løpet av det neste året er det ven­tet at po­li­ti­et vil få yt­ter­li­ge­re 100 kjøre­tøy, iføl­ge et brev fra po­liti­di­rek­to­ra­tet til jus­tis­de­par­te­men­tet.

Kors fra 1987

Po­li­ti­ets etat­sem­blem ble en del av de­sig­net til po­liti­bi­le­ne i 1987. Da ny uni­for­me­ring ble ved­tatt i 2012 for­svant etat­sem­ble­met, eller riks­vå­pe­net. En av grun­ne­ne til at riks­vå­pe­net ikke ble med, var et ønske om å spare kost­na­der. Siden po­li­ti­et i sin nye logo har valgt re­fleks­ma­te­ria­le, er det også dy­re­re - og det ble kom­pen­sert med å fjer­ne riks­vå­pe­net.

Over­for de­par­te­men­tet un­der­stre­ker Po­liti­di­rek­to­ra­tet at land som for ek­sem­pel Dan­mark ikke har med riks­vå­pen eller etat­sem­blem på sine po­liti­bi­ler. De un­der­stre­ker også at i løpet av året de har hatt ny logo på bi­le­ne, har ikke Po­liti­di­rek­to­ra­tet fått til­bake­mel­ding om at det har vært ulem­pe å ikke ha logo på bi­le­ne.

Etter det Dagen er­fa­rer er på­leg­get et re­sul­tat av en po­li­tisk be­slut­ning i jus­tis­de­par­te­men­tet.

Kri­tisk

Da lo­go­en ble fjer­net var KrF-po­li­ti­ker og pen­sjo­nert po­liti­mann Bjar­ne Bjel­land svært kri­tisk til at kor­set ble borte fra po­liti­bi­len. I dag jub­ler han.

- Det er en for­nuf­tig og god av­gjø­rel­se. Det har sin na­tur­li­ge plass at en of­fent­lig etat bru­ker kor­set i all uni­for­me­ring og på po­liti­bi­le­ne. Det er vel­dig bra at det er til­ba­ke, og det har en na­tur­lig plass hos en of­fent­lig etat, sier Bjel­land til Dagen.

Per Sand­berg (Frp) som da var leder i Jus­tis­ko­mi­te­en på Stor­tin­get mente det var uhel­dig at riks­vå­pe­net ble fjer­net fra de nye po­liti­bi­le­ne. Etter re­gje­rings­skif­tet har han ar­bei­det med å få til­ba­ke riks­våp­net, og er nå godt for­nøyd.

- Det er mye de­batt rundt iden­ti­te­ten til po­li­ti­et, og det er vik­tig at vi gjør det vi kan gjøre for å skape til­litt til de som skal utøve makt i sam­fun­net. Det har både noe med gjen­kjen­nel­se til po­li­ti­et og sta­tu­sen til po­li­ti­et at em­ble­met er til­ba­ke på bi­le­ne, sier Sand­berg til Dagen.

Dagen

 

samfunn,politi,depatement,korssaken,politibil,krim,justis- og beredskapsdepartementet,politidirektoratet,uniformering,politikk,kors