- Vil du ha porno på din datamaskin?
Del
Britenes statsminister, David Cameron, vil sette inn flere tiltak mot nettporno og vil at alle skal bli spurt om de vil ha porno på sin datamaskin. - Forbilledlig, synes KrF.

Iføl­ge bri­tis­ke The Daily Te­le­graph vil alle in­ter­nett-bru­ke­re i Stor­bri­tan­nia bli spurt om de øns­ker til­gang på por­no­gra­fi. Bri­te­nes kon­ser­va­ti­ve stats­mi­nis­ter ad­va­rer mot at hard­por­no kan øde­leg­ge barns opp­vekst.

Hans til­tak mot in­ter­nett­por­no kom­mer etter at det ble kjent at to sek­su­al­for­bry­te­re som tok livet av ett barn hver, så på barne­por­no.

Bri­te­ne al­li­e­rer seg med USA og dan­ner nå en inn­sats­grup­pe som skal hind­re til­gang til uan­sten­di­ge nett­ste­der. De store søke­mo­tor­sel­ska­pe­ne, som Goog­le, vil få krav på seg om å lage svarte­lis­ter over de ver­ste søke­or­de­ne, mel­des det fra den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

To draps­sa­ker

Ini­tia­ti­vet kom­mer i kjøl­van­net av to over­g­reps- og draps­sa­ker. Fem år gamle April Jones ble drept av Mark Brid­ger, 12-årin­gen Tia Sharp av Stuart Ha­zell.

I begge sa­ke­ne hadde gjer­nings­men­ne­ne sett på barne­por­no­gra­fi i for­kant av hand­lin­ge­ne.

Ca­me­rons tanke­gang er at bil­der på net­tet med por­no­gra­fisk og vol­de­lig inn­hold er øde­leg­gen­de for barns liv, både når de får se slikt selv og ved at noen lar seg in­spi­re­re til å begå lov­brudd mot barn.

Forsk­ning viser at sær­lig gut­ter får en ne­ga­tiv hold­ning til kvin­ner ved å bli eks­po­nert for nett­por­no som det i dag er svært enkel til­gang til.

Blok­ke­rer porno

Nå vil altså stats­mi­nis­ter Ca­me­ron iføl­ge Daily Te­le­graphs kil­der be­gren­se til­gan­gen, blant annet ved å hind­re at barn util­sik­tet kom­mer over porno på net­tet.

De seks størs­te bri­tis­ke ak­tø­re­ne som le­ve­rer tråd­løse tje­nes­ter på of­fent­li­ge ste­der, som kaféer og jern­bane­sta­sjo­ner, har alt un­der­skre­vet av­ta­ler der de for­plik­ter seg til å blok­ke­re porno, selv om det ikke nød­ven­dig­vis er snakk om straff­ba­re for­hold.

«Fa­mi­lie­venn­lig Wi-Fi» er nav­net på til­ta­ket som iføl­ge Daily Te­le­graph skal iverk­set­tes fra slut­ten av au­gust.

- For­bil­led­lig

I Norge har Kris­te­lig Folke­par­ti gått inn for lig­nen­de til­tak som det stats­mi­nis­ter Ca­me­ron nå fore­slår.

- Por­no­gra­fi er ikkje noko ein 9-åring skal sjå på. Difor mei­ner eg at porno­fil­ter er ein god måte å hjel­pe for­eld­ra på, sa KrFs stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad til NRK i april i for­bin­del­se med at par­ti­et gikk inn for fil­ter på mo­bil­te­le­fo­ner.

Til Dagen sier Rop­stad at han støt­ter slike til­tak som Ca­me­ron fore­slår.

- Dette er det tek­nisk mulig å gjen­nom­føre, og litt av det Ca­me­ron har rea­gert på tid­li­ge­re er at barn tid­lig ut­set­tes for porno, sier Rop­stad.

- Ca­me­ron er for­bil­le­de­lig klar, og han er en vi bør følge etter og lære av for å stop­pe ut­vik­lin­gen. Porno­for­bud på WiFi bør vi glatt inn­føre, mener Rop­stad som re­gist­re­rer vel­vil­je i andre nors­ke par­ti­er til KrFs fil­ter­for­slag. Han mener det er på sin plass å være så of­fen­si­ve som Ca­me­rons re­gje­ring nå ser ut til å være.