- Ungdom bruker sosiale medier til narkohandel
Del
Po­li­ti­et mener ung­dom­mer kjø­per og sel­ger nar­ko­ti­ka via Snapchat og andre so­sia­le medi­er.

Den po­pu­læ­re ap­pli­ka­sjo­nen Snapchat gjør det mulig å sende bil­de- og vi­deo­mel­din­ger som vises i inn­til ti se­kun­der på mot­ta­ke­rens te­le­fon. Der­et­ter blir mel­din­ge­ne auto­ma­tisk slet­tet. Det gjør ap­pli­ka­sjo­nen at­trak­tiv for per­soner som har kri­mi­nel­le hen­sik­ter, iføl­ge po­li­ti­et i Ber­gen, skri­ver Ber­gens Ti­den­de.

- Vi har grunn til å tro at ung­dom­mer bru­ker Snapchat, Face­bo­ok, Kik og In­sta­gram til å av­ta­le kjøp og salg av nar­ko­ti­ka, sier leder for ung­doms­sek­sjo­nen ved Ber­gen sen­trum po­liti­sta­sjon, Tone Loftes­nes Korn­li.

Også po­li­ti­et i Oslo opp­le­ver at det fore­går narko­han­del på so­sia­le medi­er.

- Det er jo her ung­dom­me­ne snak­ker sam­men. De bru­ker de IKT-løs­nin­ge­ne som fin­nes. Vi ser at det fore­går både kjøp og salg i so­sia­le medi­er, sær­lig i ung­doms­mil­jø­ene, sier Kåre Stø­len, po­liti­sta­sjons­sjef ved Grøn­land po­liti­sta­sjon.

Geir Ner­land er første­be­tjent ved sta­sjo­nen og leder for ung­doms­en­he­ten som heter Gate­pa­trul­jen. Han for­tel­ler at de får tak i mange bevis gjen­nom so­sia­le medi­er, og at de har hatt flere saker hvor be­vi­se­ne stam­mer fra net­tet.

- Er­fa­rings­mes­sig så slet­ter ung­dom lite in­for­ma­sjon, der­for er vi svært opp­tatt av å følge med i so­sia­le medi­er, uten at jeg skal av­slø­re våre me­to­der, sier han.