- Støtter Israels rasistiske apartheidpolitikk
Del
Ebba Wergeland i «Akademisk og kulturell boikott av staten Israel» er ikke glad for avtalen som Stavanger Universitet har inngått med Technion. - Dette er direkte støtte til Israels rasistiske apartheidpolitikk, sier Wergeland.

Lege og ak­ti­vist Ebba Wer­ge­land (67) var fram til for et halvt år siden leder for Sam­ord­nings­ko­mi­te­en for Aka­de­misk og kul­tu­rell boi­kott av sta­ten Is­rael, der en rekke kjen­te aka­de­mi­ke­re og sam­funns­en­ga­sjer­te nord­menn er med.

Hun er kjent for sin mange­åri­ge inn­sats for pa­le­sti­ner­ne, og har mange opp­hold i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne og Li­ba­non bak seg.

Ebba Wer­ge­land synes ikke noe om sam­ar­beids­av­ta­len som er inn­gått.

- Vi opp­ford­rer alle nors­ke aka­de­mis­ke in­sti­tu­sjo­ner til å bryte sam­ar­bei­det med alle stat­li­ge is­ra­els­ke in­sti­tu­sjo­ner, fordi uni­ver­si­te­ter i Is­rael er vik­ti­ge støtte­spil­le­re og pre­miss­le­ve­ran­dø­rer til den stat­li­ge po­li­tik­ken som lan­det fører, sier Wer­ge­land til Dagen.

Ra­sis­me

Hun viser til «den is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen av pa­le­stins­ke om­rå­der», og hev­der Is­rael dri­ver en ra­sis­tisk be­hand­ling av pa­le­sti­ner­ne som bor der.

- En boi­kott av is­ra­els­ke in­sti­tu­sjo­ner er et sig­nal om at vi ikke kan sam­ar­bei­de med en stat som opp­fø­rer seg slik, leg­ger hun til.

- Men er aka­de­misk boi­kott veien å gå for å oppnå po­li­tis­ke for­and­rin­ger?

- Mange nøler ved ak­ku­rat det, men dette virke­mid­let ble brukt med hell over­for Sør-Afri­ka i sin tid. Det er et eks­tremt men ikke­vol­de­lig mid­del som trengs i visse si­tua­sjo­ner, sier Wer­ge­land.

Må tenke seg om

- Hva sier du til aka­de­mi­ke­re ved Stav­an­ger Uni­ver­si­tet som nå inn­går av­ta­le med Tec­nion i Haifa?

- Først og fremst håper jeg at de an­sat­te ten­ker over hva de gjør og om dette er etisk for­svar­lig. De er sik­kert klar over at Tech­nion dri­ver ut­strakt mi­li­tær forsk­ning for Den is­ra­els­ke hær. Uan­sett - det er et po­li­tisk valg de har truf­fet, selv om de kan­skje ikke er klar over det, sier Ebba Wer­ge­land.

Hun har hatt le­den­de verv i Pa­le­stina­ko­mi­te­en i en år­rek­ke. Ved stor­tings­val­get 2009 stod Wergeland på par­ti­et Rødts valg­lis­te i Oslo.

Dagen