Liten bil, lite parti:  KrF-le
...
Liten bil, lite parti:  KrF-leder Knut Arild Hareide og kommunikassjef Mona Høvset forlater sonderingsmøtet med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Nydalen i Oslo tirsdag kveld. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)
- Sentrale KrF-folk sier nei til Frp
Del
Flere topp­til­lits­valg­te i KrF vil i dag an­be­fa­le parti­le­der Knut Arild Ha­rei­de å si nei til å sitte i re­gje­ring med Frp.

Kil­de­ne i KrF sier iføl­ge VG rett ut at lys­ten til å sitte i samme re­gje­ring som Frp er borte. En av de vik­ti­ge grun­ne­ne til det er at Siv Jen­sen og Frp-le­del­sen ikke har tatt et opp­gjør med de kon­tro­ver­si­el­le inn­vand­rings­ut­ta­lel­se­ne fra flere sen­tra­le Frp-med­lem­mer .

De­bat­ten ble ut­løst av ut­ta­lel­ser som Frp-top­pen Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de kom med i Af­ten­pos­ten tors­dag i de­bat­ten om bru­ken av ordet « sni­kis­la­mi­se­ring ».

I in­ter­ne dis­ku­sjo­ner har sen­tra­le KrF-po­li­ti­ke­re vist til at Frp-le­der Siv Jen­sen har unn­latt å ta av­stand fra slike ut­ta­lel­ser, og det har for­ster­ket uroen for hva som kan skje vi­de­re med kli­ma­et i en fire­parti­re­gje­ring under Erna Sol­bergs le­del­se.

Fryk­ten er å komme i en po­si­sjon der man må sitte stil­le når denne grup­pen i Frp kom­mer med de mest kon­tro­ver­si­el­le ut­spil­le­ne sine, sier kil­de­ne til VG.

De sier at de tror at også KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de sli­ter med al­vor­lig tvil før da­gens møte som skal si ja eller nei til for­plik­ten­de re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

En annen sen­tral KrF-kil­de sier at et fler­tall i lands­sty­ret i ut­gangs­punk­tet hel­ler mot et nei.

Kris­te­lig Folke­par­ti har iføl­ge avi­sen fått gjen­nom­slag for et en­gang­s­am­nes­ti for asyl­bar­na , men de må sam­ti­dig godta kraf­ti­ge inn­stram­nin­ger i inn­vand­rings­po­li­tik­ken .

(©NTB)