- Sarpsborg har ikke valgt side i Midtøsten
Del
Hverken Sarpsborg kommune eller ordføreren har valgt side i Midtøsten-konflikten selv om Østfold-byen har et vennskapsforhold til Betlehem.

- Det er vik­tig for meg å pre­si­se­re at ver­ken kom­mu­nen eller un­der­teg­ne­de er imot Is­rael, sier ord­fø­rer Sind­re Mar­tin­sen-Evje (Ap) til Dagen.

Nå vil han også sende en hen­ven­del­se til den Is­ra­els­ke am­bas­sa­den og be­kla­ge Sarps­borg Frps grove på­stan­der.

Onsdag skrev vi at Frem­skritts­par­ti­ets by­styre­grup­pe vil fore­slå at Sarps­borg sier opp venn­skaps­av­ta­len med Bet­le­hem.

Til Dagen ut­tal­te stu­die­le­der Erik Nils­sen at av­ta­len er «et uhel­dig sig­nal om kom­mu­nens side­valg i Midt­østen-kon­flik­ten».

Olav den Hel­li­ge

Ord­fø­re­ren for­kla­rer at venn­skaps­av­ta­len stam­mer fra 1997 og at den har en helt spe­si­ell bak­grunn:

- Sarps­borg kom­mu­ne inn­gikk venn­skaps­av­ta­len med Bet­le­hem i 1997 for å mar­ke­re Oslo­av­ta­len som ble inn­gått i 1993. Deler av for­hand­lin­ge­ne bak Oslo­av­ta­len ble gjen­nom­ført i her i byen.

- Vi­de­re er Sarps­borgs grunn­leg­ger Olav den hel­li­ge malt på en søyle i fød­sels­kir­ken i Bet­le­hem, den er fra slut­ten av 1100-tal­let. Denne his­to­ris­ke for­bin­del­sen mel­lom våre to byer øns­ker vi å mar­ke­re, skri­ver Mart­hin­sen-Evje i et e-brev til Dagen.

Kris­ten mi­no­ri­tet

Frem­skritts­parti­tals­man­nen viste i Dagen også til at ord­fø­re­ren har po­sert i den lo­ka­le gra­tis­avi­sen med pa­le­stina­skjerf og for­svart venn­skaps­av­ta­len. Mart­hin­sen-Evje til­bake­vi­ser at har stilt opp i avi­sen med pa­le­stina­skjerf.

- Avi­sen har brukt et bilde av meg fra et venn­skaps­by­be­søk i Bet­le­hem hvor jeg po­se­rer sam­men med Bet­le­hems bor­ger­mes­ter. Jeg har på meg et skjerf som lig­ner pa­le­sti­na-flag­get. Det fikk jeg i gave fra henne. Dette er en tra­di­sjon i Bet­le­hem.

- Hun er for øvrig ka­to­likk, og det bor en stor, kris­ten mi­no­ri­tet i Bet­le­hem. Vår lo­ka­le kirke har nylig inn­gått et sam­ar­beid med den Lu­thers­ke kirke i Bet­le­hem, på­pe­ker ord­fø­re­ren.

Han leg­ger til at Sarps­borg gjen­nom venn­skaps­av­ta­len øns­ker å jobbe for fred og for­soning. DAGEN

samfunn,sarpsborg,osloavtalen,forsoning,tor weibye,betlehem,fremskrittspartiet,fred,innenriks