- Sølibat ikke er spørsmål om dogme
Del
Pave Frans sa mandag at sølibat for katolske prester ikke er spørsmål om religiøst dogme, men han forsvarer det likevel som en verdi.

Der­med åpner han døra for at spørs­må­let om ka­tols­ke pres­ter kan være gift, kan dis­ku­te­res.

Kir­ken, og ikke minst Frans' for­gjen­ger Be­ne­dikt, har tid­li­ge­re også sagt at sø­li­bat ikke hører til kir­kens dog­mer slik for ek­sem­pel Jesu opp­stan­del­se gjør.

I sam­ta­le med jour­na­lis­ter på flyet til­ba­ke fra Midt­østen på­pek­te han at det fins gifte ka­tols­ke pres­ter, som for ek­sem­pel gifte ang­li­kans­ke pres­ter som kon­ver­te­rer til ka­to­li­sis­men, kop­tis­ke ka­to­lik­ker og pres­ter i noen or­to­dok­se kir­ker.

Prestemangel

Mange ka­to­lik­ker mener at kir­ken bør åpne for at for ek­sem­pel eldre gifte menn, som er pen­sjo­nert, kan or­di­ne­res til pres­ter for å av­hjel­pe den sta­dig mer om­fat­ten­de preste­man­ge­len i den ka­tols­ke kir­ken.

Til jour­na­lis­te­ne sa paven også at han i neste måned for førs­te gang skal møte åtte ofre for sek­su­elt mis­bruk be­gått av ka­tols­ke pres­ter. Møtet skal finne sted i Va­ti­ka­net.

Nulltoleranse for misbruk

Paven gjor­de det klart at det er null­to­le­ran­se for pres­ter som mis­bru­ker barn, og at tre bis­ko­per for tiden er under etter­forsk­ning.

I flere år er pres­ters mis­bruk av barn blitt av­dek­ket i USA, Ir­land, Tysk­land og andre land i Euro­pa og La­tin-Ame­ri­ka, til stor skade for kir­ken.

Hit­til har 848 pres­ter fått spar­ken, og yt­ter­li­ge­re 2.572 per­soner i kir­ken er dømt til å «leve et liv i bønn eller bot», for ek­sem­pel i klos­ter.

Mange ka­to­lik­ker og andre mener at nett­opp sø­li­ba­tet er en med­vir­ken­de årsak til det om­fat­ten­de mis­bru­ket av barn.

©NTB

samfunn,katolikker,sølibat,paven,utenriks