- Russland og Vesten på randen av kald krig
Del
Krisen i Ukraina har ført Russland og Vesten til randen av en ny kald krig, sier Russlands statsminister Dmitrij Medvedev.

- Vi be­ve­ger oss sakte, men sik­kert mot en ny kald krig som ingen tren­ger, sier Med­ved­ev i et in­ter­vju med Bloom­berg Tele­vi­sion tirs­dag.

Den rus­sis­ke stats­mi­nis­te­ren er svært kri­tisk til hvor­dan USAs pre­si­dent Ba­rack Obama har rea­gert på Ukrai­na-kri­sen og sier det er «be­kla­ge­lig at Wash­ing­ton har øde­lagt alt ar­bei­det som i åre­vis har vært lagt ned for å bedre for­hol­det mel­lom USA og Russ­land».

Be­kla­ger

- Jeg mener pre­si­dent Obama kunne ha vært mer po­li­tisk takt­full når han har dis­ku­tert denne saken, sier Med­ved­ev i in­ter­vju­et.

- Alle av­ta­ler som vi har inn­gått med USA har vært nyt­ti­ge. Jeg be­kla­ger at alt som er blitt opp­nådd, nå er eli­mi­nert med den siste ti­dens be­slut­nin­ger, sier den rus­sis­ke stats­mi­nis­te­ren vi­de­re med hen­vis­ning blant annet til sank­sjo­ne­ne USA og EU har lagt på Russ­land.

- Russ­land har ikke kom­men­tert sank­sjo­ne­ne i sær­lig grad eller svart på dem, selv om vi gans­ke sik­kert kunne ha skapt ube­ha­ge­lig­he­ter for lan­de­ne som har lagt disse sank­sjo­ne­ne på oss, sier Med­ved­ev vi­de­re.

Gass

På grunn av den po­li­tis­ke is­fron­ten mel­lom Mosk­va og Ves­ten har rus­sis­ke myn­dig­he­ter nå i ste­det vendt seg mot Kina. Pre­si­dent Vla­di­mir Putin inn­le­det tirs­dag et to dager langt stats­be­søk i Shang­hai der han blant annet dis­ku­ter­te mulig salg av rus­sis­ke na­tur­gass til det ki­ne­sis­ke mar­ke­det med sin ki­ne­sis­ke kol­le­ga Xi Jin­ping.

De to pre­si­den­te­ne ble imid­ler­tid ikke enige om en gass­av­ta­le tirs­dag, men iføl­ge en tals­mann for Putin skal sam­ta­le­ne fort­set­te.

Å få på plass en gass­av­ta­le med Kina er svært vik­tig for Russ­land etter­som Euro­pa nå re­du­se­rer kjø­pet av rus­sisk gass med 15 pro­sent som følge av kri­sen i Ukrai­na.

Men iføl­ge Med­ved­ev har ikke Euro­pa noen re­el­le al­ter­na­ti­ver til å fort­set­te å kjøpe rus­sisk gass.

(©NTB)