- Paranoid oppfatning av verden
Del
Konspiratorisk, farlig og useriøst er ordene Bjørn Are Davidsen bruker om Ivar Fjelds Utøya-teorier.

LES OGSÅ: - AUFs Pa­le­sti­na-ak­ti­vis­me åpnet for ter­ror på Utøya

- Dette er mer eller mind­re use­riø­se kon­spi­ra­sjons­te­ori­er, sier den krist­ne for­fat­te­ren og kul­tur­kjen­ne­ren Bjørn Are Da­vid­sen.

Han re­fe­re­rer til Fjelds siste bok, hvor for­fat­te­ren ar­gu­men­te­rer for at AUFs Pa­le­sti­na-ak­ti­vis­me på Utøya har åpnet for ter­ro­ris­me mot Norge.

Boken er ba­sert på avis­ar­tik­ler, bil­der fra in­ter­nett og en mu­sikk­vi­deo som Fjeld hev­der be­vi­ser at med­lem­mer fra den mi­li­tan­te, pa­le­stins­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Po­pu­lar Front for the Li­be­ra­tion of Pa­le­sti­ne har vært på Utøya. Grup­pen står bak flere ter­ror­anslag mot Is­rael.

- Ivar Fjeld er en un­der­lig de­bat­tant, som spis­ser det fryk­te­lig til og tar ting vel­dig ut av sin sam­men­heng. Det er ikke mulig å følge ham i ar­gu­men­ta­sjo­nen, mener Da­vid­sen.

Fjeld på vill­spor og pa­ra­no­id

Han av­vi­ser at AUFs ak­ti­vi­te­ter på noen måte til­trek­ker ter­ro­ris­me til Norge.

- Brei­viks kon­spi­ra­sjons­te­ori­er er ikke ba­sert på noe Pa­le­sti­na-grei­er, men hel­ler ide­ene om at Ar­bei­der­par­ti­et har åpnet for mus­limsk over­ta­gel­se av Euro­pa, sier han, og un­der­stre­ker at Fjeld er inne på et vill­spor som ikke brin­ger de­bat­ten vi­de­re.

- Fjelds ut­spill er det jeg kal­ler brønn­tis­sing. Han skit­ner til de­bat­ten og set­ter krist­ne i et dår­lig lys. Dette er en pa­ra­no­id opp­fat­ning av ver­den, hvor alt sty­res av ting i det skjul­te.

Mar­gi­nal støt­te hos krist­ne

Ivar Fjeld hev­det også at av­krist­nin­gen av Norge har fått Gud til å trek­ke noe av sin be­skyt­tel­se fra lan­det.

- Det er helt ab­surd, og nes­ten umu­lig å for­hol­de seg til, mener Da­vid­sen.

- Det er en vem­me­lig og selv­god re­to­rikk som ver­ken har støt­te i Bi­be­len eller for­nuf­ten. At lan­det Norge med sine styre­for­mer skal ha noe spe­si­ell vel­sig­nel­se fra Guds side er noe tull.

- Hvor mye støt­te har slike ut­sagn i Norge?

- Vel­dig lite. Helt mar­gi­nalt.

LES OGSÅ:  - AUFs Pa­le­sti­na-ak­ti­vis­me åpnet for ter­ror på Utøya

(Dagen)

samfunn,ivar fjeld,kristenliv,terrorisme,utøya,auf,terror,bjørn are davidsen,konspirasjon,innenriks