STORTINGET: Torgeir Micealsen
...
STORTINGET: Torgeir Micealsen (Ap) (t.v.) stilte spørsmål om reservasjonsrett for fastleger til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under en  spørretime på Stortinget i mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
- Må ikke åpne for snarveier
Del
Arbeiderpartiet sier regjeringens retrett om reservasjonsretten ikke må føre til noen snarveier for å hasteinnføre et annet forslag.

- Jeg vil be­nyt­te an­led­nin­gen til å gra­tu­le­re alle dem som har sagt ifra hva de mener om Høy­res og Frem­skritts­par­ti­ets for­slag og at vi i dag har greid å pres­se dem til re­trett i spørs­må­let om re­ser­va­sjons­ret­ten, sier helse­po­li­tisk tals­mann Tor­geir Micael­sen i Ar­bei­der­par­ti­et til NTB.

Han mener det er en seier at det slås fast at fast­le­ger og andre yr­kes­grup­per må ut­fø­re det som kvin­ner skal ha rett til, uav­hen­gi­ge av sine per­son­li­ge me­nin­ger. Han vil li­ke­vel ad­va­re re­gje­rin­gen mot å for­sø­ke seg på noen snar­vei­er med å pres­se gjen­nom et nytt og end­ret for­slag.

- Det er uklart hva et nytt for­slag kan in­ne­bære. Det må sen­des ut på ny hø­ring slik at de samme som har ut­talt seg i denne run­den også får an­led­ning til ytre sin me­ning om det nye for­sla­get som skal komme, sier han.

- Det er vel­dig vik­tig at den utrygg­he­ten som nors­ke kvin­ner og pa­si­en­ter har følt siden i fjor høst, ikke skal gjen­tas, sier Micael­sen.

(©NTB)