- Israelske styrker inn i kjøpesenter i Nairobi
Del
Is­ra­els­ke styr­ker rykket søndag inn kjøpe­sen­te­ret som hol­des av ter­ro­ris­ter i Nai­ro­bi. Senteret er delvis israelskeid.

Mel­din­gen blir del­vis be­kref­tet av sik­ker­hets­kil­der i Je­ru­sa­lem, skri­ver Reu­ters.

Is­ra­els­ke råd­gi­ve­re er gått inn for å bistå Kenya med for­hand­lings­stra­te­gi­en for å få slutt på si­tua­sjo­nen inne i kjøpe­sen­te­ret, sier en is­ra­elsk sik­ker­hets­kil­de til ny­hets­by­rå­et.

- Det er is­ra­els­ke råd­gi­ve­re som hjel­per til med for­hand­lings­stra­te­gi­en. Men ingen is­rae­le­re er inn­blan­det i noen nær fore­stå­en­de an­greps­ope­ra­sjon, sier kil­den som ikke vil bli iden­ti­fi­sert.

- Is­rae­ler­ne er ak­ku­rat gått inn, og de red­der ut gis­ler og så­re­de, sier AFPs kilde på be­tin­gel­se av at han ikke blir navn­gitt.

En tals­mann for Is­ra­els uten­riks­de­par­te­ment vil ver­ken be­kref­te eller be­nek­te at is­ra­els­ke styr­ker er gått inn.

- Vi har ikke for vane å kom­men­te­re sik­ker­hets­sam­ar­beid av noe slag som kan eller ikke kan ha skjedd, sier tals­mann Paul Hir­sch­son.

Ke­ny­ans­ke styr­ker har vært i virk­som­het for å for­sø­ke å ta ut de væp­ne­de gis­sel­ta­ker­ne siden lør­dag.

Den is­ra­els­ke in­ter­ven­sjo­nen skjed­de etter at ter­ror­ak­sjo­nen har på­gått i 26 timer. Det er al-Sha­ba­ab, en so­ma­lisk grup­pe med bånd til al-Qa­i­da, som har på­tatt seg an­sva­ret for ak­sjo­nen der til nå 59 men­nes­ker er drept og minst 200 såret.

Kjøpe­sen­te­ret er del­vis is­ra­elsk­eid.

Les intervjuet med det norske misjonærparet som måtte gjemme seg på et lager i flere timer under skytingen på kjøpesenteret .

(©NTB)