- Familievern forebygger barnevern
Del
Statsråd Solveig Hornes (Frp) signaler er nye toner for forebyggende familievern, ifølge psykolog Frode Thuen. - Den forrige regjeringen var håpløs på dette området, sier han.

Tirsdag skrev Dagen at Solveig Horne (Frp) som bar­ne-, like­stil­lings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter først og fremst vil prio­ri­te­re fore­byg­gen­de fa­mi­lie­ar­beid og fa­mi­lie­ver­net .

Sig­na­le­ne fra stats­rå­den blir godt mot­tatt av blant andre psy­ko­log og sam­livs­eks­pert Frode Thuen .

- Dette er gode og nye toner. Den for­ri­ge re­gje­rin­gen var håp­løs på dette om­rå­det, og var to­talt uin­ter­es­sert i fore­byg­gen­de ar­beid. Her vil alle ini­tia­tiv være til det gode, sier Thuen.

Skal lite til

Han peker på at det ikke skal så mye pen­ger til for å løfte det fore­byg­gen­de fa­mi­lie­ar­bei­det.

- Det er mer snakk om po­li­tisk vilje og en­ga­sje­ment. Det trengs for å dra i gang nye ini­tia­tiv, vi­ta­li­se­re fa­mi­lie­ver­net og satse på mer sys­te­ma­tisk fore­byg­gen­de ar­beid for å unngå uhel­di­ge skils­mis­ser, og kon­flik­ter som føl­ger i kjøl­van­net av mange sam­livs­brudd.

Psy­ko­lo­gen på­pe­ker at der­som man lyk­kes med å gjøre skik­ke­li­ge grep, vil man etter all sann­syn­lig­het re­du­se­re øko­no­mis­ke ut­gif­ter som opp­står se­ne­re, som når barne­ver­net må tre inn.

Som psy­ko­log og sam­livs­eks­pert møter han selv mange par som vur­de­rer skils­mis­se.

- Sta­bi­li­tet i fa­mi­lie­li­vet er uhyre vik­tig, og må veies opp mot mu­lig­he­ten til å gå ut av par­for­hold, sier Thuen.

- Grip inn tid­lig

Også Modum Bad er po­si­ti­ve til sig­na­le­ne fra Horne.

- Det er helt klart vik­tig og rik­tig å prio­ri­te­re barne­vern og vold mot sår­ba­re og ut­sat­te grup­per. Sam­ti­dig skal man fore­byg­ge sam­livs­brudd og kon­flik­ter. Min klare opp­ford­ring til stats­rå­den er å gjøre som helse­ve­se­net og satse på tid­lig in­ter­ven­sjon, sier Kris­tin Ta­fjord Lærum, leder for kurs- og kom­pe­tanse­sen­te­ret Kilde­hu­set ved Modum Bad.

- Dette hand­ler om norsk folke­helse. Det har ikke vært så vel­dig po­li­tisk kor­rekt å satse på fore­byg­gen­de fa­mi­lie­ar­beid med bred front. Nå er det en god an­led­ning til å komme i po­si­sjon for å gjøre det igjen, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ole Johan Sand­vand.

Tren­ger sam­livs­kurs

For­uten fa­mi­lie­ver­net er det også mange fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som har fått støt­te til sam­livs­styr­ken­de til­tak. Pos­ten i stats­bud­sjet­tet på 3,8 mil­lio­ner kro­ner til denne grup­pen ble kut­tet av de rødgrøn­ne par­ti­ene. Det går ut­over 144 lo­ka­le sam­livs­til­tak.

Modum Bad er opp­tatt av at sam­livs­kurs må få fort­satt støt­te.

- Det er bil­lig for re­gje­rin­gen å satse på det, og du får mye igjen. For Modum Bad sin del og andre fri­vil­li­ge ak­tø­rer vi har vært i kon­takt med, betyr kutt i til­skudd til sam­livs­til­tak kro­ken på døra. Ikke i år eller neste år, men det vil ikke være mulig å vi­dere­ut­vik­le PREP-kur­set og andre fore­byg­gen­de pro­gram­mer uten noe støt­te, sier Lærum.

Modum Bad har bedt om et møte med fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en i Stor­tin­get.

- Vi vil løfte fram pro­gram­mer og ar­beid som er rea­li­sert på grunn av støt­ten som er gitt, at dette har blitt for­rin­get ved at til­skudds­ord­nin­gen sta­dig blir mind­re, og kon­se­kven­se­ne med å ta den bort, sier Lærum.

Støt­tes av KrF

I dag og i mor­gen skal stats­rå­den i bud­sjett­sam­ta­ler med res­ten av re­gje­rin­gen. Fre­dag 8. no­vem­ber skal et for­slag om bud­sjett­end­rin­gen leg­ges fram for Stor­tin­get .

Hans Olav Syv­er­sen , KrFs par­la­men­ta­ris­ke nest­le­der og leder for fi­nans­ko­mi­te­en, støt­ter Hor­nes kamp for fa­mi­li­en i bud­sjet­tet.

- Jeg er glad for hen­nes sig­na­ler. Dette vil vi følge opp i bud­sjett­for­hand­lin­ger i Stor­tin­get, sier han.

Syv­er­sen er også spent på om re­gje­rin­gen vil prio­ri­te­re kon­tant­støt­ten. Re­gje­rings­platt­for­men slår fast at også to­årin­ger skal få kon­tant­støt­te.

DAGEN

samfunn,stiftelsen kirkens familievern,barne- likestillings- og inkluderingsminister,ekteskap,politikk,innenriks,solveig horne,forebyggende,familievern,samliv,helse,modum bad,frode thuen