- AUFs Palestina-aktivisme åpnet for terror på Utøya
Del
Ivar Fjeld hevder i ny bok at Norge var mer sårbar for terrorisme på grunn av AUFs anti-israelske aktiviteter på sommerleirene. - Ufølsomt og upassende, mener Eskild Pedersen.

LES OGSÅ: - Konspiratorisk, farlig og useriøst

- Der­som Norge åpner opp for en vold­sideo­lo­gi, slik AUF har gjort på Utøya, er det stør­re sann­syn­lig­het for at vi selv blir ut­satt for vold, hev­der Fjeld på en presse­kon­fe­ran­se i for­bin­del­se med ut­gi­vel­sen av hans siste bok «Den rødgrøn­ne ter­ror­øya».

- Nord­menn er naive. Yt­ter­lig­gå­en­de grup­per ser på hver­and­re som le­gi­ti­me mål og det til­trek­ker ter­ror, fort­set­ter han, men pre­si­se­rer at vol­den og ter­ro­ren kan komme fra mange kan­ter.

- Er Norge mer sår­bar for ter­ro­ris­me på grunn av AUFs ak­ti­vis­me på Utøya?

- Det er en stør­re sann­syn­lig­het for at vi blir ut­satt for vold etter dette, sier Fjeld, men un­der­stre­ker at han fin­ner An­ders Behring Brei­viks hand­lin­ger av­skye­li­ge og at det all­tid er uskyl­di­ge si­vi­le som ram­mes.

Mener AUF har huset ter­ro­ris­ter

Boka til Fjeld er en gjen­nom­gang av det for­fat­te­ren hev­der er AUF og Rød Ung­doms gjen­tat­te anti­sio­nis­tis­ke ak­ti­vis­me på Utøya, og hev­der å be­vi­se at flere med­lem­mer av den mi­li­tan­te, pa­le­stins­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Po­pu­lar Front for the Li­be­ra­tion of Pa­le­sti­ne (PFLP) har be­søkt ste­det.

Grup­pen har stått bak flere ter­ror­an­grep i Is­rael, og er reg­net for å være en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon av blant annet USA, Stor­bri­tan­nia og EU.

Be­vi­se­ne han kom­mer med er avis­ar­tik­ler og bil­der fra in­ter­nett, samt en mu­sikk­vi­deo.

- En nøye gjen­nom­gang av en mu­sikk­vi­deo av Taz av­slø­rer at det var ara­bis­ke ter­ro­ris­ter på besøk på Utøya, skri­ver Fjeld i boka, og viser til ung­dom­mer som i vi­deo­snut­ter tatt på øya bru­ker klær med PFLP-lo­go­en og pa­le­stina­skjerf.

- Ar­bei­der­par­ti­et bør stil­les til an­svar slik at dette ikke skjer igjen, ut­ta­ler Fjeld.

Byt­tet bi­stand mot sik­ker­het

Han hev­der også at nors­ke myn­dig­he­ter har gitt over en mil­li­ard nors­ke kro­ner til pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter for å unngå at Norge skal bli et mål for mulig ara­bisk ter­ro­ris­me.

- De po­li­tis­ke råd­gi­ver­ne har trodd at ter­ro­ris­me mot Norge er en ideo­lo­gisk umu­lig­het på grunn av bi­stan­den vår til pa­le­sti­ner­ne, ut­dy­per Fjeld.

- De ten­ker at Hamas ikke vil spren­ge sin egen penge­bin­ge.

- Hvor­dan un­der­byg­ger du en slik på­stand?

- Slike spørs­mål stil­ler man seg når Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) leg­ger frem bevis om ter­ror­trus­ler, og re­gje­rin­gen ikke gjør noe. Jeg har selv sett PSTs video som si­mu­ler­te en bombe i re­gje­rings­kvar­ta­let.

Fjeld kan imid­ler­tid ikke legge frem mer kon­kre­te holde­punk­ter for ut­sag­net.

Norge mis­ter Guds be­skyt­tel­se

- Tror du det er en ån­de­lig sam­men­heng mel­lom ak­ti­vi­te­te­ne på Utøya og 22. juli?

- Jeg tar av­stand fra ideen om at ter­ror­an­gre­pet var en straff fra Gud. Men vi mis­ter den be­skyt­tel­sen vi ville hatt der­som vi føl­ger Jesus, ut­dy­per Fjeld, og trek­ker frem av­krist­nin­gen av Norge som en del av pro­ble­met.

- Da trek­ker Gud seg unna.

Pedersen: - Ufølsomt og upassende

- Dette er bare trist, sier AUF-leder Eskild Pedersen til Bergens Tidende.

Pedersen mener det er ufølsomt og upassende av Fjeld å komme med påstander om at AUF har flørtet med arabiske og palestinske terrorister.

- Det kommer på linje med beskrivelsen av AUF som «Hitler-Jugend», som vi ble møtt med i amerikanske Fox News i tiden etter angrepet. Utøya har aldri vært noe terroristreir, verken når AUF eller andre har vært der ute, understreker han overfor BT.

LES OGSÅ:  - Konspiratorisk, farlig og useriøst

(Dagen)

samfunn,terrorisme,ivar fjeld,pst,arbeiderpartiet,pflp,antisionisme,ingvald godal,anita apelthun sæle,utøya,auf,terror,innenriks,kristenliv