- Økt aktivitet på britisk flybase på Kypros
Del
Fly­ba­sen lig­ger mind­re enn 160 kilo­me­ter fra Syria, og antas å bli vik­tig der­som det set­tes i gang en mi­li­tær luft­krig mot lan­det.

Et stør­re an­tall kamp­fly og mi­li­tæ­re trans­port­fly enn van­lig er ob­ser­vert på Stor­bri­tan­nias fly­base på Kyp­ros, mel­der The Guar­di­an.

Fly­ba­sen lig­ger mind­re enn 160 kilo­me­ter fra Syria, og antas å bli vik­tig der­som det set­tes i gang en mi­li­tær luft­krig mot lan­det.

To pi­lo­ter som jevn­lig flyr på Larna­ka for­tel­ler til The Guar­di­an at de fra cock­pit har ob­ser­vert trans­port­fly av typen C-130 og små for­ma­sjo­ner av kamp­fly på sine ra­dar­skjer­mer. Fly de antar har kom­met fra Euro­pa.

Inn­byg­ge­re i nær­he­ten av basen for­tel­ler også om økt ak­ti­vi­tet der de siste da­ge­ne.

- Liten tvil

Den an­gi­ve­li­ge for­flyt­nin­gen av kamp­fly til Kyp­ros kom­mer sam­ti­dig med en sta­dig kras­se­re re­to­rikk fra vest­li­ge le­de­re mot det sy­ris­ke re­gi­met.

Fra Det hvite hus i Wash­ing­ton er bud­ska­pet at det «svært liten tvil» om at sy­ris­ke styr­ker står bak det an­tat­te gass­an­gre­pet som drep­te hundre­vis for­ri­ge uke. USA mener det utvil­somt var et gass­an­grep som fant sted.

Ba­rack Obama og USAs al­li­er­te vur­de­rer nå nøye hvor­dan man skal svare på an­gre­pet.

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Putin mener imid­ler­tid det fore­lø­pig ikke fin­nes bevis for at det sy­ris­ke re­gi­met har brukt kje­mis­ke våpen mot opp­rø­rer­ne.

I en te­le­fon­sam­ta­le med Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter David Ca­me­ron man­dag sa Putin at det ver­ken er be­vist at det fant sted et kje­misk gass­an­grep, eller hvem som sto bak an­gre­pet.

In­spek­tø­rer

Man­dag fikk FNs vå­pen­in­spek­tø­rer ad­gang til om­rå­det i Da­mas­kus som ble ram­met av an­gre­pet for­ri­ge ons­dag. En lege som dri­ver et pro­vi­so­risk syke­hus der for­tel­ler til The Guar­di­an at in­spek­tø­re­ne møtte skad­de, og at de tok prø­ver av dem og gjen­nom­før­te in­ter­vju­er.

- De be­søk­te syke­hu­set og snak­ket med over 20 ofre. De skul­le ha vært her i seks timer, men opp­hol­det varte bare i halv­an­nen time, sier Abu Akram til avisa.

Akram viste in­spek­tø­re­ne om­rå­det som ble ram­met av ra­ket­ter. In­spek­tø­re­ne tok med seg jord­prø­ver og en kyl­ling, men iføl­ge legen tok de ikke med deler av ra­ket­te­ne.

USA, Stor­bri­tan­nia og deres al­li­er­te kom­mer tro­lig til å av­ven­te vå­pen­in­spek­tø­re­nes rap­port før et even­tu­elt luft­an­grep, skri­ver The Guar­di­an.

- Mot­by­de­lig

Mi­li­tær­eks­per­ter tror ikke lagre med kje­mis­ke våpen blir an­gre­pet, men at det mest sann­syn­li­ge er ra­kett­an­grep mot Bashar al-As­sads elite­styr­ker.

I en krass tale gjor­de USAs uten­riks­mi­nis­ter det klart at et an­grep med kje­mis­ke våpen i Syria er mot­by­de­lig, og at USA vil kreve at noen må stå til an­svar for an­gre­pet.

- Det vi så i Syria for­ri­ge uke, burde sjok­ke­re ver­dens sam­vit­tig­het. Det tros­ser en­hver mo­ralsk kode, sa uten­riks­mi­nis­te­ren man­dag.

Kerry om­tal­te kje­mis­ke våpen som ver­dens mest «av­skye­li­ge» våpen, og tol­ker det sy­ris­ke re­gi­mets mot­vil­je mot å gi FN-in­spek­tø­rer ad­gang til om­rå­det hvor an­gre­pet skal ha skjedd, som et tegn på at re­gi­met har noe å skju­le.

(©NTB)