- Ikke sosialt akseptert å være hjemme
Del
- Jeg mener at det ikke er sosialt akseptert å være hjemmearbeidende, sier samfunnsøkonom Charlotte Koren.

I 2012 gav Char­lot­te Koren ut boken «Kvin­ne­nes rolle i norsk øko­no­mi», som be­skri­ver hvor­dan kvin­ner skif­tet frå å være hus­mød­re til yr­kes­kvin­ner på én ge­ne­ra­sjon.

For­fat­te­ren på­pe­ker at store deler av den øko­no­mis­ke veks­ten i Norge kom­mer fra denne om­velt­nin­gen i kvin­ners ar­beids­liv.

- På én ge­ne­ra­sjon ble våre idea­ler om hva som er et rik­tig kvinne­liv end­ret, sier Koren, sam­funns­øko­nom og pen­sjo­ner­te fors­ker. Hun har job­bet ved SSB og NOVA.

Koren peker på at hus­mød­re i dag blir sett ned på og lat­ter­lig­gjort i det of­fent­li­ge ord­skif­tet, og gjer­ne sett ned på som inn­vand­rer­kvin­ner, «rike fruer» eller cup­ca­kes-ba­ke­re.

- Noen sier at hus­mød­re sky­ver barna foran seg når de vel­ger å jobbe del­tid. Det er ikke sær­lig høf­lig eller ak­sep­te­ren­de å si det, sier Koren.

Bli mer høf­lig

Hun er enig med for­kle­ak­sjo­nist Ellen Hage­man i at iden­ti­te­ten vår ofte er knyt­tet opp mot job­ben.

- Det ser du når folk pre­sen­te­rer seg.

- Hvor­dan kan vi øke sta­tu­sen til hjemme­ar­bei­den­de i dag?

- Det er vans­ke­lig å si. Når folk sier at hus­mød­re sut­rer, hva skal da til for at de skal si at hus­mød­re har tatt et re­spek­ta­belt valg? Det kan være lurt å knyt­te saken deres til miljø og natur. For å spare na­tu­ren må vi nem­lig ar­bei­de mind­re, sor­te­re søp­pel og spise kort­reist mat, sier Koren.

Ef­fek­tiv pro­duk­sjon

Char­lot­te Koren tror mange hjemme­væ­ren­de un­der­vur­de­rer hva det vil koste dem i tapt kar­rie­re.

- Taper na­sjo­nen på at noen kvin­ner er hjemme­ar­bei­den­de?

- En del av den øko­no­mis­ke veks­ten vi kan skil­te med i Norge kom etter at rundt 600.000 kvin­ner gikk ut i løn­net ar­beid på 70-tal­let. De gjor­de ofte opp­ga­ver de hadde gjort før, som å lage mat eller ta vare på barn og eldre, men nå kom det med i regn­ska­pet. Der­som vi kan gjøre det mer ef­fek­tivt i løn­net ar­beid, vil sam­fun­net vinne på det. Men når en mor er hjem­me med fire barn, pro­du­se­rer hun mer enn en barne­hage­an­satt som pas­ser på 3,5 barn i snitt, sier hun.

Koren sam­men­lig­ner da­gens for­eld­res valg mel­lom å jobbe og være hjem­me med en gam­mel­dags vekt.

- På den ene siden lig­ger det jobb, pen­ger, sta­tus, kar­rie­re og syn­lig­het i sam­fun­net. På den andre siden blir du mer knyt­tet til hus­hold­nin­gens og men­neske­li­vets kjer­ne, det helt pri­va­te. Så må du over­veie hva du skal bruke livet ditt til. De fles­te ender med en ba­lan­se mel­lom begge deler, sier Koren.

Re­spek­te­re verdi­valg

For­bunds­le­der Eli­sa­beth Rus­dal i Nor­ges kvin­ne- og fa­mi­lie­for­bund er opp­tatt av å bruke be­gre­pet «hjemme­ar­bei­den­de» fram­for «hjemme­væ­ren­de». Hun synes at Hage­mans for­kle-ak­sjon er en god idé.

- Hjemme­ar­bei­den­de blir sett på som litt dovne, og det er al­vor­lig. Like­stil­ling skal ikke de­fi­ne­re hva som er best for den en­kel­te kvin­ne, det må hun av­gjø­re selv. Vi må re­spek­te­re hver­and­re i de ulike verdi­val­ge­ne vi gjør. Det er litt sånn at kvin­ner er blitt kvin­ner verst, og at den enes­te veien er å være ute i løn­net ar­beid, sier Rus­dal.

DAGEN

samfunn,hjemmeværende mødre,økonomi,ssb,status,charlotte koren,forkle-aksjon,famile,nova,hjemmeværende,yrkeskvinner,elisabeth rusdal,karriere