- Ikke forankret i noe partiorgan
Del
Hordaland KrF reagerer på Erstads homoutspill, mens sentralstyret i KrFU er splittet i saken.

I KrFUs sen­tral­sty­re får Emil André Er­stad støt­te fra in­ter­na­sjo­nal nest­le­der Tore Store­haug, 1. nest­le­der Ida Lind­tveit og med­lem­me­ne Ellen Sme­nes og Sy­nø­ve Marie Jo­han­sen.

- Dette er en vik­tig de­batt, og med delte me­nin­ger må vi ta den på en god måte. Jeg øns­ker ikke å re­ver­se­re loven, sier Stor­haug.

Mann og kvin­ne

Sen­tral­styre­med­lem­me­ne Kris­tof­fer Rol­land og Reid Ivar B. Dahl er kri­tis­ke.

- Ut­spil­let hand­ler om Er­stads per­son­li­ge me­nin­ger og jeg tar dette til ori­en­te­ring, men jeg har lan­det på en annen kon­klu­sjon enn Er­stad, sier Dahl.

- Jeg står inne for den ved­tat­te po­li­tik­ken til KrFU og mener at både KrFU og KrF bør fort­set­te å stå trygt på ek­te­ska­pet som en ord­ning mel­lom mann og kvin­ne. Jeg ser ikke noen grunn til å endre på det stand­punk­tet, sier Rol­land.

Til­bake­vi­ses av KrF

Mo­der­par­ti­ets fyl­kes­grup­pe i Horda­land ut­ta­ler seg kri­tisk til Er­stads ut­spill.

KrF mener at så langt det er mulig skal barn få vokse opp med både mor og far. At Emil André Er­stad øns­ker en end­ring av dette, er ikke for­ank­ret i noe som helst organ i par­ti­et, hel­ler ikke i KrFU. KrF står støtt i denne saken, og det så vi også under be­hand­lin­gen av spørs­må­let på lands­mø­tet for bare noen må­ne­der siden, sier Pål Kårbø, leder i Horda­land KrF.

- Jeg opp­le­ver hel­ler ikke at det er ønske fra med­lem­me­ne i par­ti­et å endre po­li­tik­ken på dette om­rå­det. Tvert imot opp­le­ver jeg at vel­ger­ne er svært for­nøyd med fa­mi­lie­po­li­tik­ken som KrF står for, sier Astrid Aar­hus Byrk­nes, mø­ten­de vara på stor­tin­get for Horda­land KrF og til van­lig ord­fø­rer i Lind­ås kom­mu­ne.

DAGEN

samfunn,reid ivar b. dahl,homofile,innenriks,politikk,ekteskap,krfu,adopsjon,astrid aarhus byrknes,pål kårbø,likekjønnet,emil andre erstad,homoutspill,tore storehaug,ida lindtveit,ellen smenes,synøve marie johansen,kristoffer rolland